Патронажната грижа в Община Русе и Община Сливо поле разширява обхвата си

Приключват дейностите за предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Русе и община Сливо поле“

Време за прочитане: 2 мин.

На 23 април приключва проектът „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Русе и Община Сливо поле“, Компонент 4. Той бе изпълнен за 6 месеца съгласно сключено допълнително споразумение със социалното министерство към Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040-0117-C01, процедура BG05M9OP001-2.103. Проектът се финансира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, която е съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд в партньорство с Община Сливо поле.

Общата стойност на проекта е 323 023,68 лв., 85 % от които (274 570,13 лв.) са европейско, а 15% (48 453,55 лв.) – национално финансиране.

По време на проекта е утвърден модел за патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания, изградена е мрежа и са предоставени почасови интегрирани мобилни здравно-социални услуги в домовете на потребителите. Извършени са оценки на потребностите на 380 души от целевите групи.

За осъществяване на проекта бяха наети 7 медицински сестри, двама психолози, двама кинезитерапевти и 52-ма болногледачи, които предоставяха интегрирани здравно-социални услуги на 338 души от целевите групи.

Оказана е и психологическа подкрепа и консултиране на потребителите на социалните услуги с установена невъзможност за самообслужване, насочена главно към преодоляване последиците от рисково преживяване, стрес или други обстоятелства, свързани с преодоляване на изолацията за предпазване от заразяване с COVID-19 на 34 лица.

За удовлетвореността на потребителите и наетите лица е извършено анкетно проучване и е изготвен анализ от екипа на проекта.

Към настоящото съобщение е приложена и презентация за отчитане на резултатите и дейностите по приключилия проект.

Община Русе подаде за одобрение пред Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. проектно предложение по процедура за предоставяна на безвъзмездна финансова помощ G05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“. Услугата „Патронажна грижа“ ще продължи да се предоставя от 10 май по проект „Предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности в Община Русе“ за срок от 12 месеца, считано от датата на стартирането му.

Сподели:

Още новини от деня