Приключва периода на изпълнение на Проект ROBG-499 “Реални, интерактивни и виртуални среди за музеите в трансграничния регион на долното течение на река Дунав между Румъния и България” - LIVE

Приключва периода на изпълнение на Проект ROBG-499 “Реални, интерактивни и виртуални среди за музеите в трансграничния регион на долното течение на река Дунав между Румъния и България” – LIVE

На 07.10.2021г. приключва периода на изпълнение на Проект „Реални, интерактивни и виртуални среди за музеите в трансграничния регион на долното течение на река Дунав между Румъния и България“, който е финансиран от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) по програма „Интерpег V-A Румъния – България”. Водещ партньор в проекта е Русенски университет „Ангел Кънчев“, а в консорциума участват Регионален исторически музей – Русе, Регионален исторически музей – Силистра, Исторически музей „Долен Дунав“ – Калъраш и Регионален музей „Железни Врата“ – Дробета – Турну Северин.

Проектът се осъществява по Програма „Интеррег V-A Румъния – България” в Приоритетна ос 2: Зелен регион и Специфична цел 2.1: Подобряване на устойчивото използване на природното наследство, ресурси и културното наследство.

На 02.10.2021г. от 12:00 часа в Експозицията „Летопис на растежа“, която се намира в приземния етаж на Ректората на Русенски университет „Ангел Кънчев“, ще се проведе заключителната пресконференция по Проект ROBG-499 LIVE, в рамките на която ще бъдат представени изпълнените дейности и постигнатите в рамките на проекта по-значими резултати:

  • Създадени са 5 дигитални зони – по една за всеки от партньорите, които включват интерактивни информационни системи, 270-градусови и 360-градусови холограмни дисплеи за визуализация на 3D съдържание, дисплеи с обкръжаващо осветление за визуализация на обекти, интерактивни кабинки за моментни снимки и др. В Русенски университет тази дигитална зона е част от Експозицията „Летопис на растежа“.
  • Закупени и интегрирани са десет 360 градусови VR камери, които позволяват предаването на видео информация в реално време. Създаден е уеб-портал за достъп на потребителите до заснетото видео съдържание.
  • През юни 2021 в Русе и през септември 2021 в Кълъраш са проведени кръгли маси с представители на общини, академични организации, музеи, изложбени галерии, неправителствени организации, фирми и др. По време на събитията са представени различни подходи за дигитализация, визуализация и популяризиране на културното наследство, представени са дейности и резултати от проекти и са обсъдени възможности за бъдещи сътрудничества и съвместни дейности. 
  • На 01.10.21 и 02.10.21 в Русе, както и на 04.10.21 и 05.10.21 в Дробета – Турну Северин, са планирани за представяне 3D видео мапинг прожекции, които проследяват развитието на региона и историята на Дунавския лимес от времето на Римската империя;
  • Разработена е съвместна стратегия за интегриране на информационните и комуникационните технологии в музеите от трансграничния регион, което се очаква да повиши интереса на туристите и посетителите към тях.
Сподели: