Приключва проектът „Център за комплексно обслужване на лица с увреждания, включително с тежки увреждания“ в община Русе

Приключва проектът „Център за комплексно обслужване на лица с увреждания, включително с тежки увреждания“ в община Русе

Днес бе проведена заключителната конференция по проекта „Център за комплексно обслужване на лица с увреждания, включително с тежки увреждания“. Иновативната социална услуга се предоставя съгласно сключен административен договор № BG05M9OP001-2.008-0003-С01, по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.008 „Подкрепа за лицата с увреждания“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.,  съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд. Проектът се реализира от Община Русе в партньорство с Фондация „Трета възраст“ в периода от  01.10.2018 г. до 31.12.2021 г.

Тази социална услуга е за лица с различни по вид и степен увреждания, които са с настоящ адрес на територията на община Русе и не са потребители на сходни услуги. Повечето са хора на възраст над 65 години, които не могат да се обслужват сами. Целенасочена терапевтична намеса и подкрепа им помага да преодоляват трудностите в ежедневието си. Иновативната социална услуга прилага индивидуален подход към всеки човек, социално включване, гъвкавост, подходяща материална база, осигурена достъпност на средата, транспортиране от дома до услугата и обратно със специализиран транспорт, професионално подготвен персонал. С предоставянето ѝ се цели подпомагане в ежедневието,  осигуряване на качествена грижа за лицата с тежки увреждания и семействата им, фокусирайки се върху подобряване на достъпа до услуги за кариерно развитие и насърчаване участието на пазара на труда, възстановяване на трудовата активност и на членовете на семействата на лицата с увреждания. През периода общият брой потребители е 106 лица, от които 63 потребители са ползвали мобилна, 31 – почасова, а 12 – дневна форма на социалната услуга. 49 души са били наети на трудови договори като сътрудници социални дейности.

Центърът за комплексно обслужване на лица с увреждания предлага подходящи условия, които отговарят на ежедневните и рехабилитационните нужди на целевата група, както и на потребностите им от организация на свободното време. Предоставен е широк спектър от услуги – мобилни, дневни, почасови и заместваща грижа. Потребителите се обслужват от специалисти: 2-ма социални работници на 4 часов работен ден, психолог, медицинска сестра, ерготерапевт и трудотерапевт. Проведените две обучения и регулярни индивидуални и групови супервизии на мултидисциплинарния екип, както и на лицата, наети за сътрудници социални дейности, доведоха до повишаване качеството на грижата и подкрепата за нуждаещите се в сложни и критични ситуации.

Отчитат се добри резултати вследствие на мобилната форма на предоставяне на услугата, която дава възможност за изнасяне на дейностите извън границите на социалния център и обхващане на повече лица в нужда, а почасовите услуги в домовете на потребителите, за които са ангажирани сътрудници, доказват иновативността и социалния ефект от адекватната подкрепа в домашна среда, не само за потребителите, но и за техните близки.

Пандемията оказва влияние върху психичното здраве и реакции на целевата група, която е особено уязвима към COVID-19. Заради създадените страхове и притеснения се наложи включването на допълнителен ресурс и разнообразни подходи за осигуряване на подкрепа в спешни ситуации.

Постигнатите резултати от предоставянето на интегрираната иновативна услуга в „Центъра за комплексно обслужване на лица с увреждания, включително с тежки увреждания“ са в няколко направления. Осигурен е достъп до здравни услуги като извършването на определени манипулации, които не дублират услугите от НЗОК, проследяване на основните им жизнени показатели, консултации, свързани с актуалното им здравословно състояние, съдействие при необходимост от хоспитализация, връзка с личен лекар и специалисти и др. Създаден е своеобразен механизъм за оптималното включване на потребителите с увреждания в социалния живот на техните семейства, в този на тяхното по-широко обкръжение и по-активно участие в социалния живот на града, което е резултат от целенасочената работа на всички специалисти по проекта чрез организирането на различни клубове по интереси, отбелязване на празници, събития, изнесени дейности и срещи, ателиета.

След приключване на дейностите по проекта с цел осигуряване на устойчивост на услугата и съгласно Решение на МС за определяне на финансовите стандарти за социалните услуги за 2021 г. е предвидено финансиране на услугата „Дневен център за пълнолетни лица с тежки множествени увреждания“ като държавно делегирана дейност. Издадена бе Заповед на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане за даване на предварително одобрение за разкриване на тази социална услуга, която ще се ползва от 30 лица за дневни, полудневни и почасови услуги, мобилни услуги и заместваща грижа. Услугата е създадена съгласно Националната карта на социалните услуги и след Решение на Общинския съвет. Тя ще се финансира от държавния бюджет, считано от 01.01.2022 год.

Сподели: