Приключиха ремонтните дейности в ПГ по икономика и управление „Елиас Канети“ – Русе

Приключиха ремонтните дейности в ПГ по икономика и управление „Елиас Канети“ – Русе

В Професионална гимназия по икономика и управление „Елиас Канети“ – Русе приключиха ремонтните дейности по проект BG16RFOP001-3.002-0004-С01 „Обновяване и модернизация на регионалната образователна инфраструктура чрез подобряване на материално-техническата база на 17 държавни професионални гимназии в системата на МОН в областите Велико Търново, Габрово, Ловеч, Русе и Търговище“.

Проектът беше осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. (ОПРР), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и е част от Процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България“.

Изпълнение на договора беше с предмет Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за модернизация на образователната инфраструктура на ПГМТ „Юрий Гагарин“ – Русе, ПГИУ „Елиас Канети“- Русе и ПГСАГ „Пеньо Пенев“- Русе.

Реалните строителни дейности започнаха през август 2019 г. и завършиха през май 2021 г. Изпълнител на строителните дейности е ДЗЗД „Стосин – Би – Русе“ и строителен надзор осъществи ДЗЗД „Интерстрой“ – гр. Русе.

Главната цел на проекта е създаване на условия за модерни образователни услуги чрез цялостно обновяване на образователната инфраструктура на ПГИУ „Елиас Канети“ – Русе.

В ПГИУ „Елиас Канети“ – Русе са обновени класните стаи, учебните кабинети, коридорите, физкултурният салон. На външните за сградата стени е направена топлоизолация. Изградена е нова спортна площадка, с нови спортни уреди и с осветление, поправен и подновен е покривът. Фасадата е реставрирана, за да се запази красотата на сградата, която е част от ансамбъл-паметник на културата.

С изпълнението на договора в сградата са създадени условия за достъп на хора с увреждания, като на 1-вия и 2-рия етаж са адаптирани по един санитарен възел, а в допълнение е закупен и стълбищен робот за преодоляване на стълбите в училището.

Общата стойност на строително-ремонтните дейности възлиза на 645 953 лв. и са осигурени от Европейския фонд за регионално развитие.

Сподели: