проект рчр дунав русе

Приключи изпълнението на проект „Възможност за теб“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“, Договор № BG05M9OP001-2.009-0076-C01, Бенефициент сдружение „Мулти Акт“

проект рчр дунав русе

На 16.05.2019 г. (четвъртък) в учебен център „Рагина” на адрес ул. „Олимпи Панов” 19, ет. 3, офис 13 се проведе заключителна пресконференция по проект „Възможност за теб“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“, Договор № BG05M9OP001-2.009-0076-C01. Бенефициент на проекта беше сдружение „Мулти Акт“.

Периода на изпълнение на проекта беше 18.05.2018 г. – 17.05.2019 г. Общата стойност на проекта е 66 614,90 лв., което представлява 100% безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

В проекта участие взеха 25 деца и младежи до 29 г., включително с увреждания, настанени в резидентни услуги от гр. Русе, гр. Тутракан, гр. Главиница и с. Малък Преславец.

Специфичните цели на проекта са оказването на образователна, психологическа, социална и правна подкрепа, чрез която да се задоволят непосрещнатите нужди на младите хора. Чрез въвличането им в арт дейности се целеше провокиране на интерес и евентуалното разкриване на таланти и заложби. Проектът целеше и намаляването на социалните различия между младежите, ползващи резидентни социални услуги и останалото население на страната.

С изпълненето на проекта допринесохме за постигане на общата цел на програмата, а именно превенция на институционализирането, насърчаване на социалното включване на младежи в неравностойно положение, включително на такива с увреждания и в риск, настанени в резидентни услуги.

Основните дейности, които бяха реализирани в рамките на проекта са:

  • Разработване на програма за подкрепа на личностното развитие и социалното включване на младежи в неравностойно положение, настанени в резидентни услуги и изготвяне на учебни материали, в рамките на която бяха разпечатани 100 бр. учебни помагала, по които участниците в проекта работиха. Разработените помагала предоставихме и на различни институции, работещи с деца и младежи в неравностойно положение, настанени в резидентни услуги;
  • Прилагане на разработената програма чрез интерактивни групови занимания и индивидуални и групови консултации. Интерактивните групови занимания бяха с продължителност 96 уч. часа, разпределени в 16 дни. С младежите се проведоха 150  броя индивидуални и 25 групови консултации с различни специалисти, като: лекар, стоматолог, психолог, юрист, логопед, социален работник, ерготерапевт, кариерен консултант;
  • Обучение по дигитална компетентности;
  • Развитието на интереси и таланти чрез арт занимания. Бяха организирани различни занимания, които целяха развитието на интересите и талантите на участниците в проекта. Проведоха се арт занимания, часове по танци, и театрални часове.
  • Информация и комуникация, чрез която се постигна популяризиране на проекта, неговите цели и финансиращата програма.

www.eufunds.bg

Проект  „ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ТЕБ” BG05M9OP001-2.009-0076-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Сподели:

Още новини от деня