Приключи регионалната информационна кампания, в рамките на която се популяризираха ползите за местното население от мрежата Натура 2000 и възможностите, които тя предоставя

Приключи регионалната информационна кампания, в рамките на която се популяризираха ползите за местното население от мрежата Натура 2000 и възможностите, които тя предоставя

Време за прочитане: < 1 мин.

Приключи регионалната информационна кампания, в рамките на която се популяризираха ползите за местното население от мрежата Натура 2000 и възможностите, които тя предоставя.

През месец Март 2021 г. успешно бе финализирана основната дейност: „Организация и провеждане на регионална информационна кампания в регион Русе“ по Проект №: BG16M1OP002-3.019-0013-C01 “Споделена визия за екологичната мрежа Натура 2000 в регион Русе” с договор за безвъзмездна финансова помощ: № Д-34-97/04.08.2020 г., с бенефициент – Сдружение „Коалиция Природа България“ – клон Русе. При активно обществено участие бяха проведени две информационни срещи (16 март 2021 г. – Хотел Бистра и Галина и Лесопарк „Липник“, с. Николово) и едно посещение на терен (17 март 2021 г. – Природен парк Русенски Лом) с представителите на регионални и местни власти и на туристическия сектор от регион Русе. Събитията бяха на тема: „Възможностите, които мрежата Натура 2000 предоставя за местното население, придобит опит и добри практики“, като с тях се цели насърчаване развитието на устойчиви туристически продукти съобразени с режимите на защитените зони и територии и с добавена стойност за местното население.

В резултат от изпълнението на дейност: „Организация и провеждане на регионална информационна кампания в регион Русе“ от проекта е постигната целта на проектното предложение, а именно да спомогне за постигане на по-добра степен на съхраненост на видовете и местообитанията, предмет на опазване в защитените зони в регион Русе. Тази цел е постигната чрез организация и провеждане на регионална информационна кампания, в която взеха участие повече от 100 заинтересовани страни.

Сдружение „Коалиция Природа България“ – клон Русе благодари на всички отзовали се заинтересовани страни за подкрепата и участието в проведените събития, които бяха от основополагащо значение за разработване на качествена информационна кампания за екологична мрежа Натура 2000 в регион Русе, отговаряща изцяло на нуждите на територията, населението и бизнеса.

Сподели:

Още новини от деня