приста ойл

„Приста ойл Холдинг” ЕАД и „Инерт” ООД ще изградят пристанище за суровини в Русе

„Приста ойл Холдинг” ЕАД и „Инерт” ООД ще изградят пристанище за обществен транспорт с регионално значение при речен км 499 от река Дунав – Русе за съдове с тонаж под 1350 бруто тона. То ще се намира в поземлен имот с идентификатор 63427.3.724 по КК и КР на гр. Русе, е свързано с подобряване на логистиката и разширяване на възможностите за производствената дейност на „Приста ойл Холдинг” ЕАД и „ИНЕРТ” ООД. Предвижда се изграждане на пристанище за обществен транспорт с регионално значение на речен км 499 от река Дунав в Западна промишлена зона на гр. Русе. За целта, пред съществуващата брегозащитна дига, ще се монтира плаващ метален понтон /пристан/. На същия ще пристават плавателни средства, доставящи базови масла /суровини/ за производството на моторни масла на „Приста ойл Холдинг” ЕАД и инертни материали за дейността на „ИНЕРТ” ООД.

Връзката на понтона с брега ще се осъществи с преходен метален мост. Транспортирането на течни товари ще се извършва по тръби от понтона до производствените и складови мощности на „Приста ойл Холдинг” ЕАД, в съседен имот.

Инертните материали ще се транспортират до понтона с моторни кораби с тонаж около 75 бруто тона. Разтоварването на шалангите ще се извършва със специализиран багер с голяма дължина на стрелата. Машината е оборудвана с грайферни пневматични кофи, с които се поставя материал на транспортни ленти. Инертният материал ще се разпределя по специализирани депа за речна баластра, като част от нея ще се доставя до мобилна пресевна машина за отделянето й на три фракции. Чрез транспортната лента ще има възможност за разтоварване и на пясък директно до депото. Експедицията на всички фракции инертен материал ще се извършва с автомобилен транспорт без ремаркета. Товарните дейности ще се извършват в определени зони за товарене, посредством челни товарачи с вместимост 5-5,5 куб.м.

Сподели: