приста ойл проект юли 2018 2

„ПРИСТА ОЙЛ ХОЛДИНГ“ ЕАД успешно изпълни проект за внедряване в производството на иновативно решение за дозиране и смесване на смазочни масла

оп иновации и конкурентоспособност

„ПРИСТА ОЙЛ ХОЛДИНГ“ ЕАД успешно изпълни проект BG16RFOP002-1.001-0323-C01 “Инвестиции за внедряване в производството на иновативно решение за дозиране и смесване на смазочни масла, в мобилен и стационарен вариант”. Проектът е финансиран в рамките на Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, по процедура BG16RFOP002-1.001 “Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията”, със средства осигурени от Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет.

Реализираният Проект допринесе за повишаване на ефективността, конкурентоспособността и иновационния капацитет на ПРИСТА ОЙЛ, чрез внедряване в производството на нов иновативен процес, представляващ интегрирана система за дозиране и смесване на смазочни масла, с  възможност за приложение в мобилен и стационарен вариант.

приста ойл проект юли 2018 4

Внедрената по Проекта иновативна система за автоматично дозиране и смесване, приложена в мобилен и стационарен вариант представлява изцяло ново и алтернативно решение на  конвенционалните способи за смесване на смазочни масла, което от своя страна създава голям потенциал за последваща успешна пазарна реализация на произведените чрез него продукти.

В резултат от осъществяването на дейностите по проекта се постигна пряк положителен ефект върху вътрешните фактори обуславящи конкурентоспособността на предприятието. Разширяването на производствения капацитет и подобреното качеството на произвежданите от дружеството смазочни масла допринесе за постигането на устойчиви резултати по отношение на дейността на дружеството изразяващи се в увеличаване на приходите от продажби и подобряване на пазарните позиции, както на националния, така и на международните пазари.

Общата стойност на направените разходи по проекта е в размер на 2 410 000.00 лв., от които 1 024 250.00 лв. европейско и 180 750.00 лв. национално съфинансиране.

приста ойл проект юли 2018 3

Сподели:

Още новини от деня