Д-р Светослав Дачев

Приходите на „Специализирана болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични заболявания д-р Димитър Граматиков – Русе” ЕООД ще нарастнат до близо 3 млн. лева през 2023 година

Общинско търговско дружество „Специализирана болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични заболявания д-р Димитър Граматиков – Русе” ЕООД е преобразувано със Заповед №РД-20-23/27.07.2000 г. на Министерство на здравеопазването и е лечебно заведение с предмет на дейност: профилактика, диагностика, лечение и последващо наблюдение на болните с проблеми на дихателната система.

Едноличен собственик на капитала на лечебното заведение е Община Русе, чрез Общински съвет – Русе, който решава въпросите от компетентността на Общото събрание. Търговските дружества с над 50 на сто общинско участие в капитала са общински публични предприятия, съгласно чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за публичните предприятия (ЗПП), в сила от 01.01.2020 г. С Постановление №85/30.04.2020 г. на Министерски съвет е приет Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия (ППЗПП), в сила от 05.05.2020 г. Правилникът урежда принципите на упражняване правата на общините в общинските публични предприятия.

На основание чл. 25, т. 1 от ППЗПП, в община Русе е предоставена за одобряване от Общински съвет – Русе Бизнес програма за планиране дейността на „Специализирана болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични заболявания д-р Димитър Граматиков – Русе” ЕООД за периода 2021 – 2023 година.

„Специализирана болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични заболявания д-р Димитър Граматиков – Русе” ЕООД  е основната структурна единица за лечение на белодробни заболявания в област Русе. Лечебното заведение е единствено в страната, което обслужва детски контингент и е наследник на продължителна традиция за поддържане на здравния статус на населението от региона и прилагане на най-модерни, съответстващи на своето време диагностични и лечебни методи.

Източниците за финансиране посочени в Бизнес програмата на „Специализирана болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични заболявания д-р Димитър Граматиков – Русе” ЕООД са: договор с НЗОК за оказване на болнична помощ; договор с НЗОК за извършване на високоспециализирана дейност; договор с МЗ за медицински дейности, свързани с профилактична, диспансерна и лечебна дейност в направление туберкулоза; договори с Фондове за доброволно здравно осигуряване; договори с организации за извършване на специализирани профилактоични прегледи; платени медицински услуги извън договора с НЗОК и клинични проучвания.

Прогнозните приходи на лечебното заведение са: за 2021 г. приходи в размер на 2 600 хил. лв.; за 2022 г. приходи в размер на 2 600 хил. лв. и за 2023 г. приходи в размер на 2 964 хил. лв.  

Прогнозните разходите са: за 2021 г. прогнозни разходи в размер на 2 542хил. лв..; за 2022 г. прогнозирани разходи в размер на 2 542хил. лв. и за 2023 г. прогнозирани разходи в размер на 2 898 хил. лв.

Предвижданото увеличение на разходите е свързано основно с промяна в размера на възнагражденията и съответстващите им осигурителни вноски за сметка на работодателя, съобразено с темпа на нарастване на минималната и средните работни заплати както в национален мащаб, така и в отрасъл „Здравеопазване“.

Днес Общински съвет – Русе одобри бизнес програма за планиране дейността на „Специализирана болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични заболявания д-р Димитър Граматиков – Русе” ЕООД за периода 2021 – 2023 година.

Сподели: