ТСУ-две-могили

Приходите от разпореждане с недвижимо имущество общинска собственост в Две могили възлизат на 345 хил. лева

Съгласно чл. 66а от Закона за общинската собственост, кметът на общината ежегодно представя на Общински съвет отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление.

С Решение № 729, взето на заседание на Общински съвет – Две могили с Протокол № 41/19.12.2022 г. е приет График за изготвяне и представяне на програми, планове, доклади, отчети и информации, които следва да бъдат представени на редовните заседания на Общински съвет – Две могили през 2023 година. В посочения график за м. май 2023 г. е предвидено представяне на „Отчет за състоянието на общинската собственост в Община Две могили и резултатите от нейното управление по видове и категория на обекта“.

Водещ планов документ за дейността през отчетния период е Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост, която се приема ежегодно в началото на годината с Решение на Общински съвет и през годината търпи изменения и допълнения също след Решение на Общински съвет. Структурното звено от общинска администрация, което пряко е осъществявало дейностите по изпълнение на програмата е отдел „Общинска собственост и регионално развитие“ към Дирекция „Регионално развитие“.

През отчетния период са извършени продажби на 4 броя имоти общинска собственост (гр. Две могили – 1 бр., с. Бъзовец – 1 бр., с. Баниска – 1 бр. и с. Пепелина – 1 бр.) Подробна информация за разпоредителните дейности е публикувана на сайта на Община Две могили /Публичен регистър на Община Две могили, съставен съгласно изискванията на чл. 41, ал. 4 от Закона за общинската собственост/, приходите от което възлизат на 57885,83 лева. с ДДС.

За 2022 г. са издадени 3 броя разрешения за учредяване на право на прокарване на мрежи и съоръжения от техническата инфраструктура и сервитутни права, съответно в гр. Две могили 1 брой, с. Батишница – 1 брой и с. Острица – 1 брой, приходите от които възлизат на 541,41 лева с ДДС.

През 2022 г. са направени 2 сделки за продажба на придаваеми части към парцели по улична регулация съответно в село Острица 1 брой и в село Кацелово 1 брой на обща стойност 2490,70 лв.

С два договора е учредено е право на строеж за изграждане на фотоволтаични паркове общо в 8 имота, съответно в гр. Две могили 1 имот, Пепелина 2 имота, Острица 2 имота, Каран Върбовка 2 имота и в Кацелово 1 имот, като получените приходи през 2022 г. са в размер на 278224,34 лева.

От продажба на движими вещи приходите възлизат на 6391,21 лева.

Приходите от разпореждане с недвижимо имущество общинска собственост са общо в размер на 345533,49 лева.

Сподели: