асфалтиране-между-Две-могили-и-Батишница-5

Приходите от управление на имотите общинска собственост в Две могили за 2022 година възлизат на 375 хил. лева

Съгласно чл. 66а от Закона за общинската собственост, кметът на общината ежегодно представя на Общински съвет отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление.

С Решение № 729, взето на заседание на Общински съвет – Две могили с Протокол № 41/19.12.2022 г. е приет График за изготвяне и представяне на програми, планове, доклади, отчети и информации, които следва да бъдат представени на редовните заседания на Общински съвет – Две могили през 2023 година. В посочения график за м. май 2023 г. е предвидено представяне на „Отчет за състоянието на общинската собственост в Община Две могили и резултатите от нейното управление по видове и категория на обекта“.

Водещ планов документ за дейността през отчетния период е Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост, която се приема ежегодно в началото на годината с Решение на Общински съвет и през годината търпи изменения и допълнения също след Решение на Общински съвет. Структурното звено от общинска администрация, което пряко е осъществявало дейностите по изпълнение на програмата е отдел „Общинска собственост и регионално развитие“ към Дирекция „Регионално развитие“.

През 2022 г. са подготвени и обявени 16 броя тръжни процедури и са проведени 11 броя общински търгове с явно наддаване за продажба, отдаване под наем и аренда на имоти общинска собственост. В резултат на взети решения на Общински съвет Две могили и проведени тръжни процедури са изготвени и сключени 8 броя договори за отдаване под наем, 2 за безвъзмездно право на ползване за пчелини в горски територии и общо 8 договора за разпоредителни сделки: 5 броя с имоти, 2 броя придаваеми части към парцели по улична регулация и 1 брой МПС. Сключени са 3 броя договора за учредяване на право на прокарване на мрежи и съоръжения от техническата инфраструктура и сервитутни права.

Подробна информация за отдадените под наем и аренда земеделски имоти, както и за свободните такива е публикувана на сайта на Община Две могили (Регистър на земи – общинска собственост, отдадени под аренда/наем и Регистър на свободните имоти по землища).

Приходите от управление на имотите общинска собственост за отчетния периода са в размер на 375 627,52 лева.

Сподели: