съдебна палата русе съд прокуратура

Пробация за нарушаване на карантина в Русе

Състав на Окръжен съд – Русе наложи наказание „Пробация“ на Л. Г. при следните мерки: – задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от шест месеца и задължителни периодични срещи с пробационен служител при периодичност два пъти седмично за срок от шест месеца. Присъдата подлежи на обжалване и протест, пред Върховния касационен съд. Състав на Окръжен съд – Русе отмени присъда No 29 от 24.02.2022г., постановена по НОХД No 2545/2021г., от Районен съд – Русе и призна Л. за виновен в това, че в периода 21.05.2020г. – 22.05.2020г., в Русе, нарушил мерки, издадени против разпространението или появата на заразителна болест по хората – II т.1 от Заповед No РД-01-183 от 06.04.2020 год. на Министъра на здравеопазването на Република България, изменена със Заповед No 229 от 22.04.2020г, изменена със Заповед No РД-01-253 от
07.05.2020г., издадена на основание чл.63 от Закона за здравето, изменена със Заповед No РД-01-264/14.05.2020г., издадена на основание чл.61 ал.7, 9 и 12 от Закона за здравето и чл.29 от Наредба No 21 от 2005г. За реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на СОVID-19 на територията на страната, като лице по т.12 от Заповедта, пристигнало от държава с висок риск на разпространение на СОVID-19, посочена в Раздел I т.2 от Заповед No РД-01-183 от 06.04.2020г. на Министъра на здравеопазването на Република България, издадена на основание чл.61 ал.2 и чл.63 ал.1, 3, 5, 6 и 7 от Закона за здравето, чл.29 от Наредба No 21 от 2005г. За реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на СОVID-19 на територията на страната – от Испания, държава с висок риск на разпространение на СОVID-19, поставено под карантина с Предписание за поставяне под карантина с изх.No 162024/16.05.2020г. на РЗИ – Русе, не изпълнил задължението да не напуска дома си или мястото за настаняване, в което е посочил, че ще пребивава за посочения в предписанието срок – ******* като деянието е извършено по време на епидемия, обявена с Решение No 325 от 14.05.2020г. на Министерския съвет, във връзка с разрастващата се пандемия от СОVID

Сподели: