Проблеми на зависимостите обсъждаха студентите от специалност "Социални дейности" в Русенския университет в обучителните модули по проект „DARE TO CARE“

Проблеми на зависимостите обсъждаха студентите от специалност „Социални дейности“ в Русенския университет в обучителните модули по проект „DARE TO CARE“

Студентите от специалност „Социални дейности“ и членове на Клуб на социалния работник в Русенски университет „Ангел Кънчев“ продължават провеждането на обучителни модули по Проект № 2019-3-LV02-KA105-002799 „Осмели се да покажеш загриженост“ (DARE TO CARE) към програма Еразъм+. На 26 ноември, 2020 година при засилен интерес те се включиха в онлайн дискусия по планираните в проекта теми „Зависимостите и тяхното въздействие“ и „Как да кажем „НЕ“ ….“.


Сформираният от студентите от четвърти курс Ахмед Хушам и Бурчин Ахмедова екип представи презентации с информация по обявените теми. Те запознаха аудиторията с видовете психоактивни вещества, факторите, които създават условия за употребата им и поражданата в резултат на злоупотребата им зависимост, като постепенно развиващ се и преминаващ през различни етапи процес, въздействието им върху организма, нервната система, психиката, поведението и живота на човека и взаимоотношенията му с близкото и по-широкото социално обкръжение. Актуалността и важността на презентираните теми и поставените въпроси създадоха условния за насърчаване на участниците да се включат в дискусия, в която споделиха мнения и изразиха позиции относно фактори и предпоставки за употреба на психоактивни вещества, крехката граница между любопитството да се опита и пътят към употребата и злоупотребата с такива вещества, специфичните аспекти и динамиката на зависимостта към психоактивни вещества като процес, формирането на устойчиво на негативни влияния от средата на връстници и приятели и заедно с това отговорно поведение за вземане на решение за неупотреба и противопоставяне на негативни въздействия, значението на превантивните информационни дейности, отношението им към употребяващи и зависими към психоактивни вещества връстници и други хора и възможности за предоставяне на подкрепа и помощ за справяне със зависимостта.
Участващите в обучителните модули студенти по социални дейности и преподавателите по социална работа проф. дн Сашо Нунев и гл. ас. д-р Евгения Братоева разискваха и въпроси за мястото и ролята на социалната работа в лечението и психосоциалната рехабилитация при зависимост към психоактивни вещества. Представиха се и се обсъдиха практики на дипломирани в магистърската програма „Клинична социална работа“ в университета социални работници при рехабилитацията на зависимост към психоактивни вещества. Беше споделен и опит на социални служби от Германия.
В края на обучението по дадените модули и проведената дискусия студентите отбелязаха значението не само на усвояваните в тях знания и умения, но и на създаваните във виртуалната зала на Клуба на социалния работник среда и атмосфера за общуване, по-добро взаимно опознаване и преодоляване на негативните ефекти от ограничените социални контакти при въведеното дистанционно обучение и прилаганите ограничителни мерки.
Във връзка с подготовката и реализацията на следващите обучителни модули по проблеми на насилието и разпознаването и противопоставянето му Бурчин Ахмедова направи предложение за сформиране на екип от студенти от отделните курсове в специалност „Социални дейности“ и то беше прието от участниците.
Вървим постепенно към приключване на обучението по Проект № 2019-3-LV02-KA105-002799 „Осмели се да покажеш загриженост“ (DARE TO CARE) към програма Еразъм+, като надграждаме и развиваме придобития в предходните години опит от дейностите в Клуба на социалния работник с нов и важен такъв, свързан с провеждането на дискусии по актуални и важни теми, усвояването на ценности, знания, умения и опит в електронна среда и посредством виртуална комуникация и формирането на единна студентска общност, които в синтез допринасят за реализиране на водещи принципи в социалната работа за промяна, растеж и развитие в условията на пандемията от COVID-19 и приетите ограничителни мерки в сферата на образованието.

Това сподели днес проф. д-р Сашо Нунев.

Сподели: