Проблем за детската градина в Баниска е липсата на желаещи да работят в нея педагози

Информацията за резултатите от дейността на ДГ „Първи юни“ през 2018/ 2019 учебна година е разработена въз основа на: проведената контролна дейност през годината; информация от задължителната документация; информация от преки наблюдения на работата на персонала. През изминалата 2017/2018 учебна година ДГ “Първи юни” функционира с 3 групи (2 в основната сграда и 1 във филиала) при списъчен състав, който варира от 65 до 60 деца. Дейността в детската градина се осъществява от 16 служители, 7 от които са педагогически персонал. Съвременната организация на възпитателната и образователната работа в детското заведение предоставя широки възможности за реализация на поставените цели. През изминалата учебна година тя се отличаваше с гъвкавост и отразяване спецификата на отделното дете и група. Предлаганите различни форми на обучение и нови образователни технологии се свързваха с определени теми, близки до потребностите на децата. В ДГ „Първи юни” е налице много добра психологическа атмосфера- важен фактор в създаването на подходяща среда за социализация, обучение и възпитание на децата. Предметно-пространствената среда е функционална, естетична и динамична. Съвместната дейност на персонала и родителите е насочена към нейното съхраняване и обогатяване.

В ДГ ,,Първи юни” материално-техническата база е относително остаряла и се поддържа трудно. Поради дългогодишното й експлоатиране тя се нуждае от непрекъснато възстановяване и обогатяване. Особено голяма необходимост от грижи в това отношение имат дворът и площадката за игри на открито във филиал „Детелина”. В тази насока се полагат усилия от целия персонал. Необходимо е системно и целенасочено педагогическият екип да търси и прилага стратегии за максимално осигуряване на образователна работа със съвременна дидактично-игрова база и осигуряване на иновационна образователна среда.

През учебната 2017/ 2018 г. в детското заведение работят 7 педагогически специалисти. От тях двама не отговаря на изискванията за заемане на изпълняваната длъжност и нямат педагогическа правоспособност. Назначен е на работа и един пенсионер. Причина: няма кандидати за длъжността при обявяването на свободно работно място. По отношение степента на образование: двама педагогически специалисти са с висше образование и ОКС магистър, двама – с висше образование и ОКС бакалавър, един- с полувисше образование и двама- със средно образование.

Непедагогическият персонал е със следната квалификация: счетоводител- с висше образование в направление икономика, готвачи- със средно специално образование и квалификация по специалността, домакини- със средно образование. За чистачите няма изисквания за образование при заемане на длъжността. В детската градина няма длъжност помощник- възпитател поради липса на необходимата квалификация на обслужващия персонал.

Квалификационната дейност на педагогическите специалисти през учебната година се осъществи на две нива: на вътрешноинституционално ниво- в рамките на 16 академични часа годишно за всеки учител; по програми на обучителни организации- включиха се четири педагогически специалисти по избрани от тях теми и направления.

В началото на учебната година учителите посетиха домовете на всички деца от техните групи, за да се запознаят с условията и да установят контакт със семействата. Провеждани бяха индивидуални консултации с родителите, инициирани, както от тях, така и от учителите. Тези консултации бяха свързани предимно с преодоляване на обучителни затруднения, проява на агресия или липса на заинтересованост от страна на децата. Проведоха се родителски срещи във всички групи с цел запознаване с вътрешните правилници, с програмната система на детската градина, със здравословния и педагогически аспект на дневния режим, с материалните и обучителните условия в детското заведение, с персонала на групите. Активно е участието на родителите в подготовката на всички празници и тържества. Те стимулират децата за творческите им изяви, удовлетворени са от постигнатите резултати и от представянето на децата пред публика.

През учебната година в детската градина функционира Обществен съвет. Представителите му са избрани от родителите на общо събрание през предходната учебна година – 4 души, а представителят на финансиращия орган е определен със заповед на Кмета на Община Две могили. Общественият съвет проведе общо 4 заседания през учебната година. Задачите и проблемите, които стоят пред ДГ „Първи юни” с. Баниска при подготовката на учебната 2018/ 2019 г. са да се осъществи пълен обхват на децата, подлежащи на задължително предучилищно образование на 5- и 6- годишна възраст, чрез
съвместна работа на директора на детската градина с Дирекция Социално подпомагане Две могили, Кметства с. Баниска и с. Бъзовец и Община Две могили.

По отношение на материално- техническата база: освежителни ремонтни дейности на занималните в ДГ с. Баниска и филиал с. Бъзовец; необходимо е извършване на ремонтни дейности на покрива на филиал с. Бъзовец: ремонт и подмяна на керемиди, улуци.

През учебната 2017/ 2018 г. в ДГ с. Баниска работят един пенсионер и двама неправоспособни учители, от общо седем души педагогически персонал. За следващата учебна година ще бъдат обявени три свободни учителски места. В последните години почти липсват кандидати за работа с необходимата педагогическа квалификация и образование, а при наличие на кандидати се наблюдава отказ от тяхна страна поради отдалечеността на с. Баниска от Русе и невъзможност за пътуване.

Сподели:

Още новини от деня