Проведени са два конкурса за възлагане на социални услуги „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания“ и „Защитено жилище за лица с психични разстройства“

Проведени бяха два конкурса за възлагане на социални услуги „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания“ и „Защитено жилище за лица с психични разстройства“.

Проведени бяха интервюта с кандидатите за работа по Проект „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги – Център за грижа за лица с психични разстройства и Център за грижа за лица с различни форми на деменция в Община Русе“, съгласно административен договор BG05M9OP001-2.090-0020-C01, по  процедура  чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.090 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020.

Извършени бяха посещения на здравните медиатори в кварталите „Средна кула“, „Селеметя“ и „Чародейка“ с проведени срещи с лица от етническите малцинства. Консултирани бяха 7 лица, които са с прекъснати здравни осигуровки, за Закона за здравното осигуряване и за достъпа им до медицински услуги, 19 родители за ползата от извършване на профилактични прегледи на децата им и за поставяне на имунизации съгласно имунизационния календар на България. Предоставени им бяха имунизационни календари.

Проведена бе работна среща от експерти на отдел „Здравни дейности“ с медицински сестри от здравните кабинети за обсъждане организацията на работа, запознаване с анализа на здравословното състояние на децата, подготвен от РЗИ, и други административни въпроси, касаещи работата им през летния период.

Това става ясно от отчета на кмета на Община Русе Пенчо Милков за отминалата седмица по отношение работата на ресор „Хуманитарни дейности“.

Сподели: