Проведен бе конкурс за избор на членове на Съвета на директорите на „Общински транспорт Русе“ ЕАД

Проведен бе конкурс за избор на членове на Съвета на директорите на „Общински транспорт Русе“ ЕАД. Протоколът от проведения конкурс ще бъде предоставен на Общинския съвет за окончателен избор. Съветът на директорите е в състав от 3 (трима) члена, от които 1 е независим член. Членовете на Съвета на директорите се избират за срок от 3 години. Това става ясно от отчета на кмета на Община Русе Пенчо Милков за отминалата седмица по отношение работата на ресор „Икономика, международно сътрудничество и проекти“.

„Общински Транспорт Русе“ ЕАД  е еднолично акционерно дружество с капитал  2 301 000 лева, разпределен в 23 010 броя поименни акции с номинална стойност 100 лева всяка една. Собственик на 100% от капитала е Община Русе, чрез Общински съвет – Русе, който решава въпросите от компетентността на Общото събрание. Търговското дружество е общинско публично предприятие по смисъла на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за публичните предприятия (ЗПП) и като такова, за него се прилагат изискванията на закона и разпоредбите на глава осма от правилника за прилагането му.

С Решение №582, прието с Протокол №24/20.07.20217 г. Общински съвет – Русе възлага на представителите на Община Русе в общото събрание на акционерите на търговското дружество да гласуват „За“ избор на нови членове на Съвета на директорите. Общото събрание на акционерите, проведено на 30.08.2017 г. избира предложените Светлин Абаджиев, Община Русе, представлявана от кмета на общината или упълномощено от него лице и проф. Росен Иванов.

С Решение №708, прието с Протокол №28/14.12.2017 г. Общински съвет – Русе освобождава от длъжност Светлин Абаджиев като член на Съвета на директорите, считано от 10.01.2018 г. и избира на неговото място Александър Георгиев, на когото е възложено управлението на „Общински Транспорт Русе“ АД. 

Съгласно Устава на „Общински Транспорт Русе“ ЕАД, дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите. Съветът на директорите е в състав от трима члена, които се избират от едноличния собственик на капитала за срок не по-дълъг от 5 години. Мандатът на настоящият Съвет на директорите изтича на 31.08.2022 г.

Съгласно чл. 21, ал. 1 от ЗПП, органите за управление на публичните предприятия се избират и назначават след провеждане на конкурс, и в съответствие с това изискване е необходимо да се проведе конкурс за избор на членове на Съвета на директорите на „Общински транспорт Русе“ ЕАД.

Изискванията към органите за управление на търговските дружества с общинско участие в капитала-публични предприятия са уредени в глава пета от ЗПП, като е въведено изискването в съвета на директорите независимите членове да са не по-малко от една трета, но не повече от една втора от състава. Чл. 23 от ЗПП определя и допълнителните критерии, на които независимият член на съвета следва да отговаря, освен изискванията, определени в чл. 20 от закона.

Съгласно чл. 68 от ППЗПП, условията и реда за номиниране на кандидати за членове на органите за управление на общинските публични предприятия се определят от органите на местното самоуправление, които определят и критериите за подбор, при отчитане на законовите изисквания. Органите на местното самоуправление, на основание чл. 69, ал. 1 от правилника определят числеността и състава на съветите на директорите в общинските публични предприятия, както и броя на независимите членове в тях. Конкурсите се провеждат по публично оповестени правила, определени от общинските съвети при спазване на чл. 21, ал. 2 от ЗПП.

Съгласно чл. 13, ал. 1 от Наредба №9 за реда и условията за упражняване правата на Община Русе върху общинската част от капитала на търговските дружества на Общински съвет – Русе (Наредбата), Общинският съвет, когато упражнява правата на едноличен собственик на капитала в ЕАД избира членовете на Съвета на директорите на дружеството. Управлението на дружеството се възлага след провеждане на конкурс по ред и условия, определени от Общинския съвет, който взема и решението за провеждане на конкурса, на основание чл. 23, ал. 1 от Наредбата.

Общинският съвет с решението си за обявяване на конкурса определя изискванията към кандидатите;  необходимите документи, мястото и срока, в който да бъдат подадени; правилата за провеждане на конкурса и работата на комисията; датата, часа и мястото на провеждане на конкурса. Общинският съвет избира и комисията за организиране и провеждане на конкурса и определя нейния състав.

Сподели: