Проведе се втора конференция „Добри практики и мерки за интеграция в социалната и образователната сфера“

Проведе се втора конференция „Добри практики и мерки за интеграция в социалната и образователната сфера“

На 28 февруари в зала „Европа“ на Доходното здание се проведе втората конференция „Добри практики и мерки за интеграция в социалната и образователната сфера“. Гости на събитието бяха представители на партньорите по проекта, директори от детските градини и педагогически специалист.

На събитието бяха представени ползите от образователната интеграция, зачитането и приемането на различието, основано на етнически произход и културна идентичност. Обсъдено бе недопускането на дискриминация в образователната среда чрез интерактивни подходи за интеграция в предучилищната възраст чрез ангажиране на децата в различни форми на дейности и занимания, съобразени с техните желания и потребности от партньорските учебни заведения – ДГ „Синчец“ и ДГ „Пинокио“ в Русе.

Представен беше напредъкът на дейностите от координатора на проекта Сашо Щерев. Ръководителят на проекта Таня Тодорова представи пред аудиторията резултатите от проведено изследване на нагласите на родителите към ролята на образователната интеграция за активно социално приобщаване на децата и учениците в неравностойно положение със специален фокус върху етническите малцинства и търсещите или получили международна закрила.

Изследването на нагласите бе проведено под формата на анонимно анкетиране сред 317 родители от партньорските образователни институции, от които 24 мъже и 293 жени. Проучването се извърши от Община Русе в периода от 9 до 20 февруари.

Дейностите се изпълняват по проект BG05M9OP001-2.056-0007-2014BG05M2OP001-C01 „Интегрирани мерки за социално и образователно включване на уязвими групи на територията на Община Русе“ по дейност № 6 „Разясняване на ползите от образователната интеграция и преодоляване на негативните обществени нагласи, основани на етнически произход и културна идентичност.

Реализацията на настоящия проект оказва положително и дълготрайно въздействие върху участниците. Дейностите по него продължават и в следващите месеци предстоят още серия събития.

Сподели: