Проведе се заключителна пресконференция по проект „Комплексен за осигуряване на услуги за независим живот в община Иваново“

проект рчр дунав русе

Процедура за директно предоставяне на БФП BG05M9OP001-2.002
„НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.,
Съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

15 декември 2017 г.

Проведе се заключителна пресконференция по проект „Комплексен за осигуряване на услуги за независим живот в община Иваново“

Днес, 15.12.2017 г., в конферентната зала на хотел „Русенски лом“, с. Кошов, община Иваново, област Русе, се проведе заключителна пресконференция по проект „Комплексен подход за осигуряване на услуги за независим живот в община Иваново“ с бенефициент Община Иваново, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Община Иваново като бенефициент по процедура BG05M9ОP001-2.002 „Независим живот” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г. подписа договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05М9OР001-2.002-0132-С001 в размер на 500 000,00 лв., по проект „Комплексен подход за осигуряване на услуги за независим живот в община Иваново“.
Срокът за реализация на дейностите по проекта е 23 месеца (01.02.2016 г. – 31.12.2017 г.). Потребителите получават услуги в домашна среда за период от 20 месеца в периода от 01.05.2016 г. до 31.12.2017 г. Подкрепени са целевите групи, които са лица с трайни увреждания и техните семейства, както и възрастни хора над 65-годишна възраст, които са с ограничения или в невъзможност за самообслужване.
В резултат на реализация на дейностите е подобрено качеството на живот и на достъпа до интегрирани здравни услуги и услуги за социално включване на хора, които са в частична или пълна невъзможност за самообслужване и са в риск от социална изолация. Създадени са условия и подкрепа за ефективно упражняване правото на независим живот на лицата от целевите групи.

От Екипа на проекта

Договор: BG05M9OP001-2.002-0132-С001
Проект: „Комплексен подход за осигуряване на услуги за независим живот в община Иваново”
Бенефициент: Община Иваново

Сподели: