Не е извършено приемо - предаване на сградата с плувния басейн и бокс

Проведе се обучение за първа долекарска помощ за медицинските специалисти, работещи в здравните кабинети в детските заведения и училищата на територията на Община Русе

На 2, 3 и 8 септември се проведе обучение за първа долекарска помощ за медицинските специалисти, работещи в здравните кабинети в детските заведения и училищата на територията на Община Русе. Обучението е проведено, съгласно изискванията на Наредба № 3 за здравните кабинети в детските заведения и училищата, като по време на ваканциите на учениците медицинските специалисти преминават задължително ежегодно обучение по оказване на първа помощ при спешни състояния.

Издадена е заповед за насочване на още две медицински сестри за подпомагане работата на Регионална здравна инспекция по прилагане на противоепидемичните мерки.

Сподели: