Проведе се обществено обсъждане на Програмата за управление на отпадъците на Община Русе

Проведе се обществено обсъждане на Програмата за управление на отпадъците на Община Русе

Русенци се включиха активно в общественото обсъждане на проекта на „Програма за управление на отпадъците на Община Русе за периода 2021-2028 г.“. Обсъждането се проведе в зала „Свети Георги“ на Община Русе и в него взеха участие зам.-кметът Димитър Недев, проф. Любомир Владимиров – директор на дирекция „Екология и транспорт“, началникът на отдел „Екология“ Радостина Вуцова, представители на фирмата-изпълнител на разработването на Програмата, екоактивисти, общественици и граждани.

Представен беше анализ и оценка на съществуващото състояние на управлението на отпадъците, както и очакваните резултати от прилагането на Програмата. Бяха начертани три важни цели – намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез предотвратяване образуването им и насърчаване на повторното им използване, увеличаване на количествата на рециклираните и оползотворени отпадъци, както и намаляване на количествата и на риска от депонираните битови отпадъци.

Бяха обсъдени и механизми за включване на обществеността при вземане на решения, свързани с управление на отпадъците – публични обсъждания, информация чрез медии и интернет. Присъстващите коментираха и възможностите за повишаване на институционалния и гражданския контрол за предотвратяване на нерегламентираните сметища, както и внедряването на нови ефективни технологии, позволяващи рециклиране и оползотворяване на различни видове отпадъци. Беше отчетена и възможността за контрол чрез видеонаблюдение на критични точки на територията на града.

На срещата беше повдигнат и въпросът за изграждането на мобилни пунктове за разделно събиране на отпадъци от домакинствата, като Община Русе предвижда да края на настоящата година те да бъдат доставени и въведени поетапно в експлоатация.

Сподели: