обществено обсъждане на бюджета на община русе

Проведе се обществено обсъждане на проекта за бюджет на Община Русе за 2018 година

Днес, в Пленарна зала, се проведе публично обсъждане на проекта за бюджет на Община Русе за 2018 година. Той беше представен от директора на дирекция „Финансово-стопански дейности“ г-жа Емилия Пенева. На срещата с гражданите присъства и кметът на Община Русе Пламен Стоилов и неговите заместници, председателят на ОбС – Русе проф. Христо Белоев, секретарят на Община Русе Димитър Генков, главният архитект на Община Русе арх. Живка Бучуковска, началникът на отдел „Бюджет“ Еленка Димитрова, начал никът на отдел „Финансово-стопански дейности“ Сабина Минковска, граждани и представители на медиите.

„Благодаря на всички русенци за внесените предложения и сигнали. Уверявам Ви, че всяко едно от тях е разгледано внимателно“, заяви г-н Стоилов, който откри общественото обсъждане.

Рамката на проектобюджета за 2018 година е 106 052 733 лв., без преходен остатък. Същият е балансиран при осъществен анализ на приходите за 2018 г. и разчет на разходи, съгласно приоритетите, заложени в Програмата за управление и Общинския план за развитие на Община Русе.

Акценти в Проектобюджет 2018 г. са привличането на финансови средства по национални, европейски и международни програми; активно участие в Националната програма за енергийна ефективност на жилищните сгради; балансирано развитие на централната градска част, кварталите и малките населени места чрез подобряване на транспортната инфраструктура; осигуряване на средства във всички сфери на обществения живот чрез усъвършенстване и устойчивост; въвеждане на електронни административни услуги и подобряване средата на достъп до задължения и б?005cr зкасови разплащания; продължаване на социалната политика на Общината чрез Наредба 21 и Програма „Асистирана репродукция“; обновяване и модернизиране на уличното осветление; прилагане на мерки за енергийна ефективност на обекти – общинска собственост; ремонт и изграждане на детски и спортни площадки и игрища; благоустрояване и озеленяване на междублоковите пространства; внедряване на мерки за енергийна ефективност на системата за улично осветление и др.

Наблюдава се ръст в конкретни функции, сред които „Образование“ и „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“, за които е осигурено финансиране със собствени средства. Бюджет 2018 осигурява резерв за непредвидени и неотложни разходи в размер на 500 000 лв., а бюджетната политика е насочена към ефективно, ефикасно и законосъобразно разходване на средства, без просрочени задължения, висока събираемост на собствените приходи. Ключов акцент през настоящата година е успешното изпълнение на проектите по ОП „Регион?005cr в растеж“, които ще преобразят облика на града чрез реконструкция и рехабилитация на пешеходна среда и изграждане на зони за обществен отдих; надграждане с втори етап на проекта за и?005cr тегриран градски транспорт; ремонт на пет сгради от образователната инфраструктура; проекта за ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност и мерки, съгласно Наредба №4 за достъпна среда на Комплекса за социални услуги за деца и семейства и др.

Сред стратегическите обекти, включени в Инвестиционната програма на Община Русе за 2018 година са ремонт на Семизовата къща; реконструкция и основен ремонт на Художествената галерия; ремонт на сградата на Клуба на дейците на културата; обновяване на 20 бр. детски площадки; изграждане на 2 бр. площадки за фитнес на открито, 2 бр. площадки за стрийт фитнес и 2 бр. спортни игрища; изготвяне на проект за основен ремонт на Гребния басейн в СК „Ялта“; проектиране на плувен комплекс и благоустрояване в Източна промишлена зона и др.

През 2018 г. Община Русе акцентира върху създаването на благоприятни условия за развитие на местната икономика и повишаване стандарта на живот на русенци. Съществен принос за постигането на поставените цели е реализирането на проекти, финансирани чрез привлечени средства от ЕС и други международни и национални програми.

Сподели:

Още новини от деня