Проведе се публично обсъждане на отчета за изпълнение на бюджета на Община Русе за 2018 година

Проведе се публично обсъждане на отчета за изпълнение на бюджета на Община Русе за 2018 година

Днес в Пленарна зала се проведе публично обсъждане на отчета за изпълнение на Бюджета на Община Русе за 2018 година. На него присъстваха председателят на Общински съвет – Русе чл.-кор. проф. д.т.н. Христо Белоев, зам.-кметът по европейско развитие д-р Страхил Карапчански, директорът на дирекция „Финансово-стопански дейности“ Емилия Пенева, началникът на отдел „Финансово-стопански дейности“ Сабина Минковска и граждани.

Уточненият годишен план на Общината към 31.12.2018 г. е 141 195 528 лв. Изпълнението му в процентно отношение е 76,74%, а в абсолютна стойност е 108 353 796 лв. За сравнение спрямо 2017 г. /99 136 152 лв./, изпълнението е с 9 217 644 лв. по-високо.

По представените данни стана ясно, че изпълнението на собствените приходи към 31.12.2018 г. е 88,93% и Община Русе приключва годината без просрочени задължения, а заверката на Сметната палата на годишния финансов отчет е с най-висока степен.

Създадената организация за строга финансова дисциплина, както и въведените контроли на приходите и разходите показват балансирано изпълнение на бюджета спрямо планираните разходни норми; добра събираемост на планираните собствени приходи; разумно бюджетиране, целесъобразно и ефективно изпълнение на разходната част на бюджета; изпълнение на обекти от инвестиционната програма, както с бюджетни средства, така и със средства от Европейския съюз; високо качество на предлаганите услуги, при законосъобразно и ефика сно разходване на средствата, без допускане на просрочени задължения в цялата система на Община Русе.

Сподели: