В Бъзън беше отбелязан деветдесет годишния юбилей на Народно читалище „Светлина 1927“

Програмата за развитие на читалищната дейност в Община Русе за 2018 година е изпълнена успешно

В изпълнение на чл. 26а, ал. 5 от Закона за народните читалища кметът на Община Русе предложи на вниманието на общинските съветници отчетите за дейността на народните читалища в Община Русе през 2018 г., изготвени и внесени за разглеждане от председателите на читалищните настоятелства.

На територията на Община Русе, в рамките на държавното финансиране, функционират 23 читалища – 10 на територията на гр. Русе и прилежащите квартали и 13 в останалите селища на Русенската община. Депозираните от читалищните ръководства отчети съдържат пълна информация за читалищната дейност на територията на Община Русе през 2018 г. Същата може да се обобщи в няколко определящи за развитието на русенските читалища направления

1)Програми и проекти, свързани с честване на национални и местни календарни празници, годишнини, исторически дати, културни събития, фестивали и други публични прояви в седалището.  Общо 781 е броят на събитията, които читалищата са реализирали през 2018 за местните общности. С особена активност се отличават читалищата в Ново село, Хотанца, Просена, Червена вода и русенските читалища „Ангел Кънчев“, „Хр. Ботев“, „Г. Бенковски“, „Анжела Чакърян“.

2) Поддържане и развитие на библиотечния фонд. Налична е силна тенденция за обновяване на библиотечния фонд на читалищата, като за отчетния период същият е нараснал с 3955 нови библиотечни единици, което бележи ръст спрямо 2017 г. Особено успешни в кампанията за увеличаване на библиотечните фондове са читалищата в Николово, Ново село, Просена, кв. Средна кула, Бъзън, Червена вода, Мартен и русенските читалища „Зора“, „А. Кънчев“, „Анжела Чакърян“, „Васил Левски, „Гоце Делчев“.

3) Библиотечни услуги и развитие на читалищните библиотеки като съвременни информационни и интернет центрове. Осем от читалищата в Община Русе работят по Програма „Глобални библиотеки“ (НЧ „Просвета 1928” в гр. Мартен, НЧ „Захари Стоянов 1937” в гр. Русе, НЧ „Пробуда 1901” в с. Николово, НЧ „Пробуда 1907” в с. Тетово, НЧ „Надежда 1908” в с. Ново село, НЧ „Тома Кърджиев 1873” в с. Червена вода, НЧ „Георги Бенковски 1937” в гр. Русе и НЧ „Просвета 1927” в с. Семерджиево). В рамките на програмата читалищата придобиха значителен технологичен ресурс (компютри, периферни устройства и софтуер), който надграждат текущо и успешно от години насам. Благодарение на това редица читалища стартираха успешно и процеса на дигитализация и електронно управление на библиотечните фондове, както и развитието на онлайн услуги и комуникация с потребителите. На особено високо технологично ниво в областта на съвременното библиотечно-информационно обслужване е НЧ „Ангел Кънчев 1901“ в гр. Русе, което не случайно получи и учредената от РБ „Л. Каравелов“ през 2018 година награда „Библиотека на годината“ за Област Русе.

4) Развитие и стимулиране на съставите за любителско творчестводейност с особен приоритет в дейността на читалищата през 2018, осигуряваща творческа и организационна подкрепа на общо 109 любителски певчески, инструментални и танцови състави на територията на Общината. За артистичното качество на тяхната дейност говори и видимото нарастване на броя на спечелените награди от общински, регионални, национални и международни конкурси и състезания за любителско творчество през 2018. Отлични резултати в това отношение постигат читалищата в Ново село, Николово, Долапите, Долно Абланово и русенските читалища „З. Стоянов“, Хр. Ботев“, „Зора“ и „Ангел Кънчев“.

5) Развитие на клубни дейности и разнообразни форми на обучение – може би най-динамично развиващият се сегмент от читалищна дейност през последните години.Отчетът регистрира ръст на клубните дейности и за 2018 с развитие наобщо 109 клубни и кръжочни дейности, творчески школи, алтернативни и съвременни форми на обучение, отворени към различни по социален, възрастов и етнически състав аудитории, с особен акцент върху работата с децата и младите хора – един сам по себе си устойчив и системно развиващ се през последните години процес, отговарящ на високите очаквания на местните общности за широк достъп до знания и добиване на социални и творчески умения.  

Видим напредък и устойчиво развитие на образователните дейности и клубни форми регистрират читалищата в Николово, Ново село, Червена вода, Сандрово, Басарбово, кв. Долапите, Хотанца, Семерджиево, а от градските читалища – „А. Кънчев“, „З. Стоянов“, „Христо Ботев“ и  „Г. Делчев“. 

6) Кратък анализ за изпълнението на бюджета за 2018

В изпълнението на читалищните бюджети е постигнат отличен баланс на приходите и разходите, като в разходната част е реализирана икономия от 18 090 лв. спрямо осигурените приходи – резултат, който сочи добро управление на финансовия ресурс.

Приходна част на бюджета:

Приходната част на бюджета на читалищата по отчетни данни за 2018 възлиза на 854 320 лв. и бележи сериозен ръст от 129 692 лв. (15,2 %) спрямо резултата за 2017,  дължащ се не само на увеличената субсидия от държавния бюджет, а и на двойното нарастване на приходите от  проектни дейности (от 12 306 през 2017 до 23 669 за 2018), както и на чувствителното увеличение на приходите от собствена дейност, които за 2018 г. достигат сумата от 19 054 лв. (наеми, рента, чл. внос).

Нарастване от 20% бележи и осигурената за поредна година допълнителна общинска субсидия за ремонти на читалищни сгради в размер на 138 363 лв., която Община Русе инвестира в укрепването и модернизирането на читалищните сгради основно в 6 извънградски читалища (Николово, Червена вода, Бъзън, Басарбово, Семерджиево, Ястребово) и в 3 русенски читалища: „Зора“, „Христо Ботев“ и „Васил Левски“ – трайна и целенасочена политика на Общината в сектора от 2016 г. насам, която промени съществено обликана читалищния сграден фонд.

ПРИХОДИ 2017 2018
Приходи от държавна субсидия 489100 561097
Дофинансиране от бюджета на Община Русе 20000 20000
Средства за ремонти и отоплителни уреди от бюджета на Община Русе 111085 138363
Приходи от собствена дейност (чл. вноски, рента, наеми) 92137 111191
Приходи от проектна дейност 12307 23669
Общо: 724628 854320

Разходна част на бюджета:

Разходната част от бюджета на читалищата възлиза на 854 320 лв., в т.ч. 18 090 лв. остатък, реализиран основно от читалищата в с. Червена вода, Тетово и Сандрово.

РАЗХОДИ 2017 2018
Заплати и осигуровки 430976 474752,7
Стопанска издръжка и външни услуги, в т.ч. и за дейност 270652 332568,2
Книги и абонамент     19233 28909
Остатък 3767 18090
Общо: 724628 854320

Най-голям обем бележат разходите за заплати и осигуровки с дял през отчетната година от 44%. Високите нива на средствата за стопанска издръжка, външни услуги и дейност се дължат преди всичко на допълнителното общинско финансиране за ремонт на читалищните сгради и закупуване на отоплителни уреди, както и на солидно увеличените приходи от собствена дейност и проекти.

В заключение, можем да обобщим, че в рамките на отчетния период русенските читалища имаха една изключително успешна във финансово и програмно отношение година, в която доказаха капацитет, способност и ресурс да работят активно, да управляват гъвкаво и ефективно читалищните активи и в отговор на високите очаквания на местните общности да разширяват и модернизират комплексно широк спектър от специфични читалищни услуги.

Като имаме предвид богатото разнообразие от дейности, финансирани през читалищните бюджети, сериозният напредък в разширяването на читалищните услуги и развитието на читалищата като важни за местните общности културно-информационни, образователни и социални средища, считаме, че приетата с Решение № 719 на ОбС – Русе, Протокол №28/14.12.2017 Програма за дейността на читалищата през 2018 г., е изпълнена успешно.

Сподели:

Още новини от деня