читалище зора снимка

Програмата за развитие на читалищната дейност в Община Русе през 2021 година е приета

В изпълнение на чл. 26а, ал.2 от Закона за народните читалища, кметът на Община Русе предостави на вниманието на общинските съветници за разглеждане Програма за развитие на читалищната дейност в община Русе през 2021 г.

На територията на Община Русе са регистрирани 24 читалища (23 за 2020 г.), 11 от които в гр. Русе и прилежащите квартали и 13 в останалите населени места. Дейността им е обезпечена като делегирана от държавата дейност. Ежегодно в общинския бюджет се предвиждат и средства за дофинансиране на читалищния продукт, както и за належащи ремонти на читалищни сгради в Русе и малките населени места..

Най-новото читалище, регистрирано на територията на общината, е „Стефан Караджа 2018“. Негов учредител е сдружение „Традиция“. То вече развива и планира своята дейност и очаква до края на 2020 г. държавно финансиране за една щатна бройка от Министерството на културата.

Функциониращите на територията на Община Русе читалища оформят важен и специфичен сегмент от общия социокултурен контекст в програмата на Община Русе, свързан преди всичко с политиките на общината за развитието на малките населени места и общности.

Програмата цели устойчиво развитие на читалищата по посока на тяхната експертиза в областта на информационно-образователните практики и социални иновации, трайно свързани със стратегиите за допълващо образование, творчество и учене през целия живот. Програмата цели също и повишаване качеството на читалищния продукт, развитието на читалищата като съвременен общокултурен, образователен и информационен център за малките общности.

Основни приоритети в дейността на читалищата на територията на Община Русе:

– Повишаване и укрепване ролята на читалищата в малките населени места като единствени центрове за създаване и разпространение на знание, социокултурни практики, културен и творчески продукт;

– Оптимизация на качеството и автоматизация на библиотечно-информационното обслужване;

– Разширяване на пакета от образователни, информационни и социални услуги, насочени към местните общности и интензивно развитие на разнообразни форми на обучение, целящи активно общуване с младите хора, децата, малцинствените групи и хората от третата възраст, както и с представители на социални групи със специфични потребности (курсове, школи, ателиета, клубове по интереси, работилници, летни читални и др.);

– Разширяване на дейностите, свързани с развитието на любителското изкуство и създаване на нови художествено-творчески формации;

– Развитие на местния културен календар и създаване на условия за мобилност и обмен на художествените състави;

– Разширяване локалната рамка на читалищната продукция чрез устойчиво развитие на инициативи с регионален, национален и международен формат;

– Повишаване качеството и популяризиране на местния културен продукт чрез активно участие на читалищата в регионални, национални и международни фестивали за любителско изкуство.

През следващата година програмата на русенските читалища предвижда активност във взаимодействието с местните общности чрез разнообразни информационно-образователни форми и творчески дейности, като планират развитие на общо 238 любителски формации и клубни форми, осигуряване на 755 културни събития за местните общности в седалището и над 238 участия на читалищните формации в регионални, национални и международни фестивали и събития. Всички планираните дейности ще бъдат съобразени с мерките, свързани с Ковид-19.

Продължава и технологичното обновяване и автоматизация на библиотечните процеси, като на този етап една голяма част от читалищните библиотеки вече разполагат със специализиран софтуерен продукт за обработка на библиотечния масив и ефективно обслужване на читателите.  

Анализът на финансовите разчети говори и за устойчив дял на средствата, които русенските читалища осигуряват от управление на читалищната собственост и от външни източници. Прогнозата за събираемостта на собствените средства за 2021 възлиза общо на 122 509, като най-голям е делът на очакваните приходи от управление на читалищната собственост – общо 73 390 лв., след което се нареждат планираните приходи от проекти в размер на 36 100 лв., 9 269 лв. от членски внос и 3 750  лв. от дарения и спонсорство.

Днес програмата бе одобрена от общинските съветници в Русе.

Сподели: