Програма Еразъм в Русенския университет през последните 7 години

Русенският университет “Ангел Кънчев” поддържа активна международна дейност със сключени над 130 рамкови двустранни договора и около 680 договора по програма “Еразъм+” в различни направления и с висши училища по целия свят. Програма Еразъм става част от международната дейност на Русенския университет през далечната 1999 г. По нея ежегодно университетът работи по проекти от два типа мобилности – в рамките на Европейския съюз (КА 103) и в страни извън ЕС (КА 107). По първия тип проект университетът изпраща между 50 и 100 студенти на дългосрочна мобилност с цел обучение и с цел практика, или на краткосрочен докторантски обмен за една седмица. Също така осъществява над 150 мобилности на преподаватели и служители на университета, които отиват в чуждестранен университет-партньор или да изнасят лекции, или да обменят опит, и това обогатява  техните умения в пряката им работа, както и допринася за усилване на сътрудничеството. Реципрочно, университетът приема чуждестранни преподаватели за изнасяне на лекции, включително и представители на фирми, което внася интернационализация на обучението и на тези наши студенти, които не са участвали в мобилност. За тези 23 години са изпратени и посрещнати повече от 4500 студенти, докторанти, преподаватели и служители, организирани са информационни срещи, лекции, семинари, конференции, Еразъм седмици за обучение на персонала и други събития, насочени към повишаване на информираността относно възможностите, които предлага програмата и изпълнение на нейните дейности. През 2015 г. се разшири обхвата на програмата и се увеличиха броя на държавите, които могат да участват. Русенският университет активно работи и по линия на мобилност в страни извън Европейския съюз. До момента университетът е изпълнил над 300 реципрочни мобилности с университети от  Азия (Китай, Виетнам), Северна Америка (Канада), Централна Азия (Казахстан), Близък изток (Грузия, Армения, Азербайджан, Украйна), страни от Западни Балкани, Йордания, Русия и др.

През 2020 г. COVID пандемията сериозно засегна международната дейност и в частност Програма Еразъм. Много студентски и преподавателски мобилности бяха отменени или отложени. Тази тенденция продължи и през следващата година.

За академичната 2021/2022 година пристигналите студенти са 159 ( 144 по дейност КА131 и 15 по дейност КА171). За зимния семестър на академичната 2022/2023 година Русенският университет прие 62 студенти от 8 страни и 21 университета. Очакваме  тази година да се достигнат и дори надминат нивата на брой приети студенти, достигнати през 2019 г.

Усилията на университета се оценяват високо от Националната агенция Еразъм и за тази дейност той неизменно заема челни места по размер на финансиране и е награждаван три пъти от Национална агенция Еразъм- София като признание за качествено изпълнение на поетите дейности. Най-новият проект предвижда мобилности както с дългогодишни партньори, така и с нови от Косово, Молдова, Албания. Всички мобилности се осъществяват с помощта на значителна финансова подкрепа от Европейската комисия чрез Агенцията за развитие на човешките ресурси.

Сподели: