На 5 август ще бъде нарушено нормалното водоподаване в Пейчиново и Босилковци

ВиК – Русе: Програма за СМР по проекта за периода от 13 до 19 февруари 2023 г.

Строителен обектПрограма
1.„Реконструкция на ВиК мрежи в ЦГЧ, гр. Русе“Програма на строително-монтажните работи за периода 13.02.2023 г. − 19.02.2023 г. 
2.„Реконструкция на ВиК мрежи в гр. Русе; Етап I: Реконструкция на канализационни колектори и прилежащи водопроводи“Програма на строително-монтажните работи за периода 13.02.2023 г. − 19.02.2023 г. 
3.„Реконструкция на ВиК мрежи в гр. Русе; Етап II: Реконструкция на главни и второстепенни водопроводни клонове“Програма на строително-монтажните работи за периода 13.02.2023 г. − 19.02.2023 г. 

Тази публикация е създадена в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД − Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

сн. Архив

Сподели: