На 5 август ще бъде нарушено нормалното водоподаване в Пейчиново и Босилковци

Програма на строително-монтажните работи по проекта за Воден цикъл на Русе за периода 19.09.2022 г. – 25.09.2022 г.

Строителен обектПрограма
1.„Реконструкция и доизграждане на ВиК мрежи в кв. „Средна кула“ и кв. „Долапите“, Изграждане на отвеждащ колектор и реконструкция на прилежаща ВиК мрежа“Програма на строително-монтажните работи за периода 19.09.2022 г. − 25.09.2022 г. 
2.„Реконструкция на ВиК мрежи в ЦГЧ, гр. Русе“Програма на строително-монтажните работи за периода 19.09.2022 г. − 25.09.2022 г. 
3.„Реконструкция и подмяна на съществуващи довеждащи водопроводи от ПС „II подем“ до ПС „III подем“Програма на строително-монтажните работи за периода 19.09.2022 г. − 25.09.2022 г. 
4.„Реконструкция на ВиК мрежи в гр. Русе; Етап I: Реконструкция на канализационни колектори и прилежащи водопроводи“Програма на строително-монтажните работи за периода 19.09.2022 г. − 25.09.2022 г.  
5.„Реконструкция на ВиК мрежи в гр. Русе; Етап II: Реконструкция на главни и второстепенни водопроводни клонове“Програма на строително-монтажните работи за периода 19.09.2022 г. − 25.09.2022 г. 

Тази публикация е създадена в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД − Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

Сподели: