община борово

Продължават да намаляват учениците в Община Борово

Продължават да намаляват учениците в Община Борово. Общинските съветници в Борово одобриха преди дни съществуването на маломерни паралелки съгласно чл. 68, ал. 1, т. 2 и във връзка с чл. 68, ал. 8, при условията на чл. 68, ал. 7 от цитираната наредба, с  брой ученици не по-малко от 10. Само 12 ученици има първи клас в ОбУ „Св. Климент Охридски“ – гр. Борово, четвъртокласниците са 15, а петокласниците са 11. В седми клас има една паралелка с 14 ученици, девети клас броят им е 13, а в десети – 12. Дадено е принципно съгласие за дофинансирате на маломерни паралеки съгласно чл. 69, ал. 1, и във връзка с ал. 2 и ал. 3 от цитираната наредба, с брой ученици по-малко от 10 в ОбУ „Св. Климент Охридски“ – гр. Борово, като е факт самостоятелна паралелка с 8 ученици във втори клас, също толкова – в трети, а в шести е една с 9 ученици.

В ОУ „ П. Р. Славейков“ – с. Обретеник четвъртокласниците са 12, петокласниците – 9, шестокласниците – 14, седмокласниците – 11.

Разрешено е функционирането на паралелките при условията на чл. 68, ал. 2, ал.3 и ал.7 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, за допълнително финансиране от Община Борово на разликата между норматива за минимален брой ученици и действителния брой на учениците в паралелките в общинските училища на територията на Община Борово за учебната 2020/2021 г.

При настъпила промяна в обстоятелствата (промяна на броя на децата), е необходимо директорите на училища да подадат необходимата информация до Кмета на община Борово,  който от своя страна да внесе доклад за изменение на настоящото решение.

Сподели: