Продължават дейностите по проект „Възможност за теб”, изпълняван от сдружение „Мулти Акт”

Продължават дейностите по проект „Възможност за теб”, изпълняван от сдружение „Мулти Акт”

проект рчр дунав русе

Продължават дейностите по проект „Възможност за теб”, изпълняван от сдружение „Мулти Акт”. Проектът е по процедурата „Открий ме” и е финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейския социален фонд, като продължителността му е 12 месеца и е на стоийост 66 614,90 лева, 100% от които са безвъзмездна финансова помощ. Той обхваща млади хора до 29-годишна възраст, ползващи резидентна грижа на територията на областите Русе и Силистра.

На 20.10.2018 г. беше проведено обучение на тема „Как да стана самостоятелен”, част от разработената в рамките на проекта обучителна програма.

Целта на проекта е да бъдат преодолени дефицити на основни социални умения при младежите в неравностойно положение, в това число умения за пълноценно включване на пазара на труда, планиране на важни житейски събития, умения за добра комуникация и съжителство с другите, познаване на гражданските права и здължения и др. В рамките на проекта се провеждат интерактивни групови обучения, индивидуални и групови консултации от специалисти, като психолог, юрист, лекар, стоматолог, специалист кариерно развитие, логопед, ерготерапевт. Предвидено е и обучение по дигитални компетентности, както и развитие на интереси и таланти чрез запознаване с театралното и танцовото изкуства, както и приложни изкуства, като депупаж и квилинг, чрез които младите участници ще развият своите творчески способности и ще дадат нов вид изказ на емоциите си.

Сдружение „Мулти Акт” е неправителствена организация в обществена полза, създадена през 2013 г. в гр. Русе, сред чиито основни цели са стимулиране на пълноценно личностно и социално развитие на младите хора, промотиране на неформалното образование и превенция на социалното изключване на хора в неравностойно положение.

    

–––––––––––-–––––– www.eufunds.bg ––––––––––––––––––

 Проект  „ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ТЕБ” BG05M9OP001-2.009-0076-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Сподели: