Продължават СМР по обособяване на анти – топлинен остров в открития пешеходен подлез на бул. Цар Освободител“, „Липник“ и „Скобелев“

Продължава реализацията на инвестиционна мярка „Създаване на иновативни зони с цел борба с ефекта на топлинния остров в урбанизирана територия – анти-топлинен остров“ в изпълнение на Предефиниран проект №3 „Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините в България“, финансиран от ФМ на ЕИП в открития пешеходен подлез на бул. Цар Освободител“, „Липник“ и „Скобелев“.

Проектът стартира през 2021 г., като общата му стойност е 518 470 лв. с ДДС и е 100% безвъзмездна помощ по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021. Периодът за изпълнение на проекта е 2021-2024 г., като изпълнението на всички предвидени дейности следва да приключи не по-късно от 30 април 2024 г.

В Русе идентифицираният проблем в резултат от климатичните промени е ефектът „топлинен остров“ в урбанизираната територия. Проектът предвижда: премахване на част от павираната настилка и подмяна с плочи на тревна фуга с цел намаляване на повърхността, която се нагрява; вертикално озеленяване на стените около площадното пространство чрез монтиране на мрежа и засаждане на катерливи растения, което допълнително ще редуцира ефекта на топлинния остров; ще бъдат изградени перголи и ще се засядат подходящи растения с цел засенчване; ще бъдат изградени съоръжения за пулверизация с вода , питеен фонтан и поливна система, за да се гарантира устойчивост на растителността. Реализираните мерки ще допринесат мястото да се социализира, а не просто да бъде територия за бързо преминаване.

Проектът „Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините в България“ има за фокус градските пространства в партньорските общини. Общо 10 са неговите партньори: Националният доверителен екофонд и Норвежката асоциация на местните и регионални власти и общините Русе, Варна, Бургас, Кърджали, Пловдив, Сливен, Стара Загора и Столична община. До момента представители на българските местни власти са преминали обучение и три работни срещи с другите партньори.

Община Русе е една от осемте български общини партньори на Националния доверителен екофонд и Националната асоциация на местните и регионални власти на Норвегия в проект „Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините в България“, финансиран в рамките на Програма „Опазване на околната среда и климатичните промени“  на Европейското икономическо пространство(ЕИП). Фокусът на проекта е адаптация към климатичните промени в градска среда и е в изпълнение на Националната стратегия за адаптация към климатичните промени. В нея за тези осем града на базата на научна информация и анализи са идентифицирани като основни заплахи ефектът на градския топлинен остров, улични наводнения в резултат на обилни валежи, последвани от недостиг на вода поради суша, както и градски свлачища, които се активират в резултат на обилни валежи.

Всяка от общините след запознаване с чуждия опит и посещение в Норвегия направи анализ на заплахите от климатичните промени на местно ниво и на общинските политики като използва специално разработена за целта методология. В резултат на тази едногодишна работа всяка община идентифицира подходяща инвестиционна мярка, която се финансира в рамките на същия проект и осъществяването й ще започне още през настоящата година.

Сподели: