съдебна палата русе

Продължава делото срещу бивш главен архитект на Община Русе

Делото, което ще гледа на 13 юни състав на Окръжен съд – Русе, е образувано по обвинителен акт срещу С. Р. за това, че през периода 28.05.2009г.- 01.03.2011г. в гр. Русе,в условията на продължавано престъпление, на 20 пъти, като длъжностно лице, което заема отговорно служебно положение нарушил и не изпълнил служебните си задължения с цел да набави за „***”ООД- гр.Русе облага и от деянието са  настъпили значителни вредни последици,изразяващи се в: повреждане и видоизменяне на сградата -единична недвижима културна ценност :жилищно-търговска сграда на ул.“Александровска“№48 в гр.Русе,обявена за архитектурно-строителен паметник на културата с обнародване в Държавен вестник бр. 63 от 1973г. и съгласно §10 ал.1 от ПЗР на ЗКН,притежаваща статут на единична архитектурно-строителна недвижима културна ценност,с категория „за сведение“ и „ансамблово значение“;  силно нарушаване на традиционния мащаб,модул на градоустройствената структура,архитектурното единство и комплексната културно-историческа стойност на групова недвижима културна ценност „Архитектурен ансамбъл по ул.“Александровска“ от бул.“Цар Освободител“ до пл.“Свобода“,деклариран с писмо №4809/16.10.1989г.на НИПК и с Протокол №18/30.05.1989г.на Архитектурната комисия при НИПК, както и уронване на авторитета и доверието на гражданите в общинската администрация, като случаят е особено тежък  – престъпление по  чл.282 ал.3 вр.ал.2 вр.ал.1 вр.чл.26 ал.1  от НК.

Със същия обвинителен акт С. Р. е предаден на съд и за това, че през периода 28.05.2009г.-01.03.2011г.в гр.Русе, в качеството си на длъжностно лице, противозаконно дал разрешение-чрез издаване на визи за проектиране,одобряване на инвестиционни проекти,издаване на разрешения за строеж и забележки към тях,както и чрез въвеждане в експлоатация на извършено строителство в  УПИ I-1585,1586,1587 в кв.256 гр.Русе в нарушение на разпоредбите на ЗУТ,на ЗКН и на Правилата и нормативите за прилагане на ОГУП на територията на гр.Русе, в частта им за „Смесена традиционна централна зона/Цт/“, приети с Решение№231 по Протокол №15/12.06.2008г.на Общински съвет-Русе,публикувано в Държавен вестник бр.70/08.08.2008г. и влязло в сила на 08.09.2008г , за повреждане и видоизменение на единична недвижима културна ценност- жилищно-търговска сграда на ул.“Александровска“№48 в гр.Русе,обявена за архитектурно-строителен паметник на културата с обнародване в Държавен вестник бр. 63 от 1973г. и съгласно §10 ал.1 от ПЗР на ЗКН,притежаваща статут на единична архитектурно-строителна недвижима културна ценност,с категория „за сведение“ и „ансамблово значение“сграда,представляваща част от групова недвижима културна ценност „Архитектурен ансамбъл по ул.“Александровска“ от бул.“Цар Освободител“ до пл.“Свобода“,деклариран с писмо №4809/16.10.1989г.на НИПК и с Протокол №18/30.05.1989г.на Архитектурната комисия при НИПК,като от деянието е последвало повреждане и видоизменение на недвижимите културни ценностти-единична и групова- престъпление по чл.278б ал.3 вр.ал.2 от НК.

Сподели: