тубдиспансер-граматиков-ремонт

Продължава подобряването на условията за лечение в Специализирана болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични заболявания д-р Димитър Граматиков – Русе

Общинско търговско дружество „Специализирана болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични заболявания д-р Димитър Граматиков – Русе” ЕООД е преобразувано със Заповед №РД-20-23/27.07.2000 г. на Министерство на здравеопазването и е лечебно заведение с предмет на дейност: профилактика, диагностика, лечение и последващо наблюдение на болните с проблеми на дихателната система. Дружеството е вписано в ТР към АВ с ЕИК 117525838.

Основният капитал на дружеството е 123 140 лева, разпределен в 12 314 дяла с номинална стойност 10 лева всеки един и не е променян през годината. Към 31.12.2021 г. размерът на собствения капитал на дружеството е 1 663 хил. лева, спрямо собствен капитал в размер на 1 237 хил. лева към 31.12.2020 г. Увеличението е резултат от отчетен положителен финансов резултат.

През 2021 г. „Специализирана болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични заболявания д-р Димитър Граматиков – Русе” ЕООД продължава да е една от малкото белодробни болници, останали да функционират и да се справят успешно в условията на Ковид-19.

Благодарение на непрекъснато повишаваща се квалификация на персонала и запазени отлични контакти с останалите лечебни заведения, лечебното заведение успява да подсигури сигурност и качествено здравеопазване.

Лечебното заведение продължава дейността по кампании „Отворени врати” на всяко тримесечиe и безплатни прегледи и изследвания, осъществени от външно финансиране.

 „Специализирана болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични заболявания д-р Димитър Граматиков – Русе” ЕООД е единствената в страната, която продължава провеждането на туберкулиновата профилактика на детското население в града.

Болницата разполага с необходимия кадрови ресурс – 18 лекари и 44 медицински специалисти, с добре изградена система за продължаващо обучение-участие в курсове, семинари, конференции и др.

Източници за финансиране на болницата са:

-договор с РЗОК за оказване на болнична помощ;

-договор с МЗ за медицински дейности, свързани с профилактична, диспансерна лечебна дейност в направление туберкулоза;

-от платени медицински услуги;

-от отдадени помещения под наем.

Най-висок е делът на разходите за заплати, следван от разходите за медикаменти и консумативи, храна за болни и външни услуги. През 2021 г. има увеличение на разходите за други материали – предпазни облекла и дезинфектанти, необходими за персонала при COVID-19 пандемията, спрямо предходната година.

От финансово-икономическа гледна точка изминалата 2021 г. е успешна за лечебното заведение, като ръководството се стреми да не допусне преразход на финансов ресурс, при задължителното условие да не се влошава качеството на медицинската дейност и медицинското обслужване на пациентите.

През 2021 г. броят на амбулаторните прегледи е драстично увеличен на 14 896 броя, спрямо 3 084 броя за същия период на 2020 г.

По отношение на ценовия, кредитния и ликвиден риск „СБАЛПФЗ д-р Д. Граматиков“ ЕООД няма финансови инструменти, които да са носители на рискове за финансовото състояние на дружеството.

Финансовият резултат на „Специализирана болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични заболявания д-р Димитър Граматиков – Русе“ ЕООД през 2021 г. е счетоводна печалба в размер на 477 176 лева, при реализирана счетоводна печалба в размер на 87 571 лева през 2020 г.

През 2021 г. продължава тенденцията за обновяване на медицинската апаратура. Закупени са със собствени средства и дарения:

-помпа аспирационна;

-уреди за пречистване на въздуха;

-кислородни концентратори – 3 броя;

-помпа инфузионна;

-автоматичен хематологичен анализатор;

-мобилна рентгенова апаратура;

-анализатор за бърза имунодиагностика;

-климатици – 13 броя.

Инвестиционните намерения на дружеството за 2022 г. са в няколко направления.

Текущи инвестиционни дейности, свързани с поддръжката и подмяната на необходимата апаратура за осъществяване на дейността на лечебното заведение:

– климатизация на част от помещенията за лежащо болни – 20 000 лева;

-подмяна на амортизирана медицинска техника свързана с ежедневните дейности /спирометри, апарати за кръвно налягане, бронхоскопска апаратура, хладилници, фризери / – 25 000 лева;

– подмяна на компютърна техника – 10 000 лева;

– изграждане на адекватна защита на информационната структура на болницата и привеждането й в съответствие с нормативните изисквания – 70 000 лева;

– надграждане на система за видеонаблюдение – 5 000 лева;

– закупуване на дигитална рентгенова апаратура – 200 000 лева;

Текущи инвестиционни дейности, свързани с поддръжка на материално-битовата база:

-доизграждане на аптечно складово помещение в сутерена на болницата и привеждането му във вид, съответстващ на нормативните изисквания – 25 000 лева, при осигурено финансиране;

-продължаване на изграждане и оформяне архивите на болницата, текущи ремонти и освежаване на мазилки, покриви, отводнителна система – 10 000 лева, при осигурено финансиране;

-текуща подмяна на амортизирани мебели за болнични стаи и лекарски кабинети – 10 000 лева;

-профилактика и модернизиране на съществуващата инсталация за отопление – 10 000 лева;

-ремонт на прилежащите към сградата открити площи – 25 000 лева;

-участие в проект за разширяване на диагностично-консултативния блок, който ще има европейско финансиране и е в процедура по одобрение – 100 000 лева.

сн. Архив

Сподели: