Продължава работата по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“

Продължава работата по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“

Време за прочитане: 3 мин.

Изпълнението на инфраструктурния проект на „ВиК“ ООД – Русе продължава със стартиране на работа на терен по два от строителните обекти в рамките на проекта.

На 27 септември започна извършването на подготвителни дейности, а през октомври стартира физическото изпълнение на обект „Реконструкция на ВиК мрежи в ЦГЧ, гр. Русе“, като началните дейности включват изкопни работи по бул. „Липник“, който поетапно ще бъде затварян за движение на моторни превозни средства, както и по ул. „Пристанищна“. Изпълнител на договора за инженеринг на обекта е ДЗЗД „Русе-ВиК“, гр. Варна, като дружеството е поело ангажимента да работи приоритетно по участъци, които подлежат на асфалтиране по проекта на Община Русе „Инвестиране в пътната безопасност и подобряване на свързаността на Община Русе и Окръг Гюргево с транспортната мрежа TEN-T“. В рамките на работата по обекта ще се инвестира в реконструкция и подмяна на 21,85 км амортизирани водопроводи, включително 853 бр. сградни водопроводни отклонения и 3 бр. водомерни шахти, и ще се реконструира канализационна мрежа с дължина 3,15 км, като е планирана реконструкция на два главни колектора, изграждане на 400 бр. сградни канализационни отклонения и 214 бр. дъждовни оттоци.

На 18 октомври стартираха подготвителни дейности за започване на строителството на обект „Реконструкция и подмяна на съществуващи довеждащи водопроводи от ПС „II подем“ до ПС „III подем“, гр. Русе“, като към момента се извършва подготовка на терена за започване на строително-монтажните работи и разнасяне на тръби по трасето на водопроводите. Изпълнител на договора за инженеринг на обекта е обединение „Подемстрой 2020“ ДЗЗД. Успешното реализиране на строителните дейности цели намаляване на броя на авариите по мрежата и съответно – подобряване на качеството на услугата по доставяне на вода.

Захранването на гр. Русе с вода се извършва основно от подземни водоизточници – в помпена станция „I подем“, разположена в сливополското землище, са изградени 8 кладенеца тип „Раней“, които подават непрекъснато вода по два напорни водопровода ф1200 с дължина около 21 км, които стигат до помпена станция „II подем“ в гр. Русе. Там добитата в Сливо поле вода се подлага на повторна дезинфекция и се подава по три довеждащи водопровода, които захранват разпределителните резервоари в града. В рамките на проекта ще бъдат подменени трите действащи водопровода с два чугунени с обща дължина 10,205 км, като полагането ще се извърши по трасето на старите. Освен подмяна на водопроводите, в проекта за този строителен обект е заложена подмяна на уреди за дезинфекция на питейната вода за гр. Русе, като новото оборудване ще бъде монтирано в помпена станция „II подем“. 

Строителните дейности ще доведат до известни неудобства за гражданите и гостите на град Русе: ще се въвеждат временни промени в организацията на движението и е възможно по-често да се налага спиране на водоподаването за определени часови интервали в зоните, където се извършват строително-монтажни работи. Във връзка с това „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе съветва абонатите на територията на град Русе да посещават редовно интернет страницата на проекта на адрес: http://opos.vik-ruse.com/. Там потребителите на ВиК услуги могат да се запознаят със седмичната програма на строително-монтажните работи и съобщенията за планово спиране на водоподаването. В раздел „Визуализация на проекта“, както и в началната страница в уебсайта на ВиК – Русе е вградена карта на строителството, на която се виждат улиците и участъците в ремонт, както и зоните, където е възможно да бъде нарушено нормалното водоподаване.

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД − Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ Цялата отговорност за публикацията се носи от бенефициента „ВиК“ ООД − Русе и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г.

Сподели:

Още новини от деня