Продължава успешното провеждане на теоретичното и практическо обучение в електронна среда на студентите от специалност "Социални дейности" в Русенски университет

Продължава успешното провеждане на теоретичното и практическо обучение в електронна среда на студентите от специалност „Социални дейности“ в Русенски университет

В условията на удължени ограничителни мерки при епидемиологичната обстановка продължава успешното реализиране на теоретичното и практическото обучение по социална работа в електронна среда на студентите от специалност „Социални дейности“ през летния семестър на настоящата учебна година. Усвоените през предходния и този семестър знания и умения от студентите и усъвършенстваният опит на преподавателите по социална работа в теоретичното и практическото обучение създават условия те да се чувстват не само по-уверени и успяващи, но и да утвърждават и развиват партньорството със социалните услуги от община Русе, Дирекция „Хуманитарни дейности“ – община Русе и Дирекция „Социално подпомагане“ – Русе, чиито ръководители, социални работници и екипи безрезервно се отзовават и представят своя добър професионален опит и практики, за да могат техните бъдещи колеги да получат подходяща практическа подготовка и да повишават компетентността си.

Запознавайки се в теоретичните занятия със спецификата на професионалната дейност на социалния работник и нейната реализация в различни области на социалните дейности, студентите от първи курс имаха възможност чрез проведените онлайн практически часове с ръководители, социални работници и специалисти от социални услуги в Комплекс за социални услуги за деца и семейства – Русе в лицето на Стефка Петева, Росица Христова, Дафинка Миланова и Тотко Вълков, да интегрират усвоените знания и умения с представената информация за професионални функции, роли и задачи на социалния работник в социалните услуги и спецификата на дейността му по случаи с потребители. С представения добър опит и практики специалистите разкриха пред студентите значимостта на професионалната компетентност, квалификацията и личностните качества на социалния работник за изграждане на работно взаимоотношение, характеризиращо се с доверие, проява на емпатия и загриженост, реализиране на система от помагащи дейности и демонстрираното от негова страна високо ниво на професионализъм като ключова фигура в ръководенето на мултидисциплинарен екип от специалисти за предоставяне на подкрепа и помощ на деца и семейства в уязвима ситуация. Заедно с това първокурсниците имаха възможност чрез началника на отдел „Закрила на детето“ Деница Иванова и главния социален работник Яна Герасимова от отдел „Индивидуална оценка на хора с увреждания и социални услуги“ към Дирекция „Социално подпомагане“ – Русе да се запознаят със спецификата в дейността на социалните работници в две важни за бъдещата им реализация сфери – закрила на детето и интеграция на хората с увреждания.

Студентите от втори курс надградиха теоретичната и практическата си подготовка по социална работа по случай с нови знания, умения и опит в областта на социалната работа с групи чрез активно участие в проведения групов тренинг. Те се надграждат, развиват и затвърдяват посредством дистанционно наблюдавана групова работа с потребители от Център за обществена подкрепа „Том Сойер“, ръководена от психолога в социалната услуга Габриела Петкова и управителя Петя Стоянова.

Технологиите на психосоциална работа в областта на социалните дейности е ново поле в теоретичната и практическата подготовка на студентите от трети курс. Тя им предостави условия и възможности чрез психолога към Комплексен онкологичен център в Русе Елена Лазарова в поредица от няколко дистанционни срещи и чрез представени от практиката случаи да се запознаят със спецификата на психосоциалната работа с пациенти с онкологични заболявания, а също така и с необходимостта от социална и психосоциална работа в такъв тип лечебни заведения. На основата на придобитата информация студентите приложиха на практика усвоените знания и умения чрез изготвянето на психосоциални анализи и психосоциални оценки по определени случаи. Практическите занятия на третокурсниците продължиха с усвояване на знания и умения за реализиране на психосоциална работа с потребители с дементни заболявания. В практическите им онлайн занятия се включиха социалният работник и психолог към Дом за пълнолетни лица с деменция „Приста“ – Русе Миглена Георгиева и социалните работници от Дом за стари хора „Възраждане“ – Русе Милена Иванова и Станислав Георгиев, които представиха пред своите бъдещи колеги специфични случаи на психосоциална работа с потребители. Използвайки предоставената им информация и усвоените чрез нея знания, умения и опит, студентите подготвиха групов психосоциален анализ на обсъдените случаи, като всеки от тях самостоятелно ще подготви психосоциална оценка по анализиран случай на потребител.

През настоящата седмица успешно ще приключи преддипломният стаж по социална работа на студентите от четвърти курс, които в рамките на 240 часа през летния семестър обобщиха и приложиха в практическа среда придобитите през целия курс на обучение знания, умения и компетентности. Последващата защита на стажа ще бъде крачка към явяването на държавен изпит и дипломирането им и път към професионалната им реализация като социални работници.

С наближаване на приключването на летния семестър на настоящата учебна година можем да отбележим, че натрупаният опит и постигнатите резултати от преподаватели и студенти в специалност „Социални дейности“ в условията на дистанционно теоретично и практическо обучение по социална работа ни прави по уверени и успяващи и с визията, че породените от епидемиологичната обстановка трудности и проблеми са предизвикателство, което ни позволява да придобиваме ценен и важен в социален, образователен, професионален и личностен план опит и да постигаме необходимите качествени резултати.

Всеки има предизвикателства и уроци, които да научи – няма да бъдем тези, които сме без тях. Шон Комбс

Labor improbus omnia vincit (Vergilius) – Упоритият труд преодолява всичко. Вергилий

Всеки успех изисква усърдие, настойчивост, търпение и време. Дийн Кунц

„Това е невъзможно!“ – казала Причината. „Това е безразсъдство!“ – отбелязал Опитът. „Това е безполезно!“ – отрязала Гордостта. „Опитай …“ – нашепнала Мечтата. Ричард Бах

Сподели: