ж-п-музей-русе

Проектът за бившия техникум по ж. п. транспорт е включен към пакета от мерки за адаптация към изменението на климата, заложени в Плана за действие към Националната стратегия за адаптация към изменението на климата

Общественикът Мариян Димитров отправи питане относно състоянието на сградата на бившата Професионална гимназия по ж. п. транспорт в Русе. На 18.06.2015 с Акт 7446 за частна общинска собственост, сградата на бившата Професионална гимназия по железопътен транспорт в Русе стана собственост на Община Русе, тъй като на своето заседание на 12.03.2015 Министерски съвет реши да прехвърли безвъзмездно стопанисването на имота частна държавна собственост. Площта на терена е над 7500 квадратни метра и е разположен в района на Музея на транспорта. В него са включени общо 7 сгради, една от които е именно бившата Професионална гимназия по железопътен транспорт. От Решението на Министерски съвет става ясно още, че постройките ще се ползват за задоволяване на жилищните нужди на социално слаби семейства в Русе. На 17.09.2015 година Общински съвет – Русе със свое Решение 1496 прие Община Русе и Община Гюргево да кандидатстват по проектно предложение за създаване на общ център и база данни за управление на риска на територията по река Дунав. Предложението предвиждаше изработване на инвестиционен проект, изпълнение на строително-монтажни работи за реконструкция на сградата на Професионалната гимназия по жп транспорт в град Русе, находящ се на улица „Братя Обретенови“ и адаптирането й към функциите на Регионален център за интегрирано управление на риска на територията за региона на Долни Дунав. Беше планирано да се създаде един наистина модерен център, който да бъде оборудван с наземна сателитна станция, както и всички съвременни технологии за обмяна на информация. За голямо съжаление, към днешна дата Професионалната гимназия по жп транспорт, нито задоволява жилищните нужди на социално слаби семейства в Русе, нито е Регионален център за интегрирано управление на риска на територията за региона на Долен Дунав. Сега това е неохранявана, разбита и разграбена сграда, която е свърталище на клошари, алкохолици и наркомани. Сградата интензивно се саморазрушава, който иска да го види това нещо да мине от северната страна, защото от южната малко по друг начин изглежда. От северната са разбити всички прозорци и се вижда вандализма, който е станал. По този повод искам да зададе следния въпрос: Има ли бъдеще сградата на Професионалната гимназия по жп транспорт и Община Русе ще предприеме ли някакви мерки за нейното съхранение или ще изчака тя сама да се самосрути?

Заместник – кметът на Община Русе Магдалина Илиева поясни: Теренът на бившето училище ведно със седем сгради, изградени върху него, са били ползвани за задоволяване на училищните нужди на Професионална гимназия по жп транспорт, като с Решение 51 на Министерски съвет на Република България от 31.01.2011 година учреденото в полза на професионалната гимназия право на управление е прекратено. Към момента на прехвърлянето правото на собственост върху имота на Община Русе, същият е бил вече освободен и видно от обективираната от областния управител, съдържаща се в писмо до министъра на регионалното развитие информация, сградите към него момент вече са били в лошо експлоатационно състояние. Прекратяването на  Професионалната гимназия по транспорт е от 2011 година и областната управа не е разполагала с необходимите финансови средства за поддържането на сградния фонд. С Решение 158/13.03.2015 година на Министерски съвет и договор между Община Русе и Областна администрация за безвъзмездно прехвърляне правото на собственост върху имот частна държавна собственост от 2015 година, имотът ведно с построените в него сгради е предоставен на Община Русе за стопанисване чрез законосъобразни и целесъобразни действия, с които се цели разрешаване на социално-икономическите проблеми, съществуващи на територията на град Русе. Реализирането на социалната функция на общината с оглед задоволяване на жилищните нужди на социално слабите семейства в града е задача с най-висок приоритет на общинска администрация. В качеството си на правоприемник на имота и сградите, Община Русе с грижата на добър стопанин е извършвала периодично посещение и огледи на сградния фонд на училището, за което са подавани сигнали към компетентните органи за предприемане на последващи действия по опазване на общинското имущество, като за същите са съставени констативни протоколи с описание на фактическо състояние на сградния фонд. Констатациите са, че сградата на училището е силно компрометирана. Същата се руши под влияние на атмосферните условия, както и от нерегламентиран достъп от бездомници, наркомани и рокери, предвид териториалната близост на рокерски клуб. Община Русе полага грижи за стопанисване на имотите под управление на общината, съобразено с възможните финансови средства предвид цялостната програма за поддържане на сградния фонд на общината. В тази връзка през 2015 година Община Русе е издала виза за проектиране на инвестиционен проект за обект „Преустройство и промяна предназначението на обществена сграда на Професионална гимназия по жп транспорт в Регионален център за интегрирано управление на риска и територията за региона на Долен Дунав“. Проектът „Изграждане на Регионален център за Долен Дунав за интегрирано управление на риска“ е включен в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие за периода 2014-2020 година. Проектът попада в зона за въздействие, зона за публични функции с висока обществена значимост Зона „А“. В това число група проекти „Европейска мрежа“, „Интегрирано управление на риска и територията“. Тук се описват различните групи, които са предмет на ИПГВР. Проектът е включен и в Плана за интегрирано развитие на Община Русе за периода 2021-2027 година. Приоритет 1 „Подобряване и опазване на състоянието на околната среда за повишаване на качеството на живот“, мярка 1.3 „Превенция и преодоляване на последствията от природни бедствия“, подмярка 1.3.1 „Извършване на превантивни дейности за предпазване от наводненията и други стихийни бедствия, индикативна стойност 6 401 000. Източници на финансиране „Интеррег“, общински бюджет и други. Проектът е в идентифицираната зона за превенция и безопасност от ПИРО 2021-2027 година, която обхваща територии по поречието на река Русенски лом и брега на река Дунав. Изпълнението на проекта ще подкрепи усилията на Община Русе за изпълнението на заложеното в ПИРО мерки за ограничаване изменението на климата и за адаптиране на климатичните промени и за намаляване на риска от бедствия в общината. Проектът е включен към пакета от мерки за адаптация към изменението на климата, заложени в Плана за действие към Националната стратегия за адаптация към изменението на климата.

Сподели: