ВиК - авария затруднява движението по ул. "Филип Станиславов"

Проектът на ВиК – Русе забавя завършването на проект “Инвестиране в пътната безопасност и подобряване на свързаността на Община Русе и Окръг Гюргево с транспортна мрежа TEN-T“

Време за прочитане: 3 мин.

Община Русе има сключен договор с фонд ФЛАГ ЕАД № 1184/24.08.2020г. и Уникредит Булбанк АД за финансиране на дейностите по проект “Инвестиране в пътната безопасност  и подобряване на свързаността на Община Русе и Окръг Гюргево с транспортна мрежа TEN-T“, акроним на проекта: ROAD SAFETY AND TEN-T CONNECTIVITY RUSE-GIURGIU, с код: ROBG-418 по Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014-2020.

Договорът изпълнява условията на Решение на Общински съвет Русе № 188, прието с Протокол № 10 от 18.06.2020г.

Срокът за погасяване на кредита е определен до 12 месеца и е предвидено сумата от 4 750 526 лв. да бъде погасена след верифициране на сумите по Искания от Управляващия орган, съгласно чл. 4, ал.1 от Договора до 25.07.2021г.

С входящ № 30-05-66 от 16.05.2021 г. в Община Русе постъпи писмо от г-н Сава Савов, управител на „ВиК“ – ООД Русе, с което информира, че дружеството е в процес на изпълнение на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособена територия, обслужване от „ВиК“ ООД – Русе“. Съгласно цитирания проект предстои извършване на строителни работи в участъци, които попадат в обхвата на проект „Инвестиране в пътната безопасност и подобряване  свързаността на Община Русе и Окръг Гюргево с транспортна мрежа TEN-T“, който се изпълнява от Община Русе.  Това обстоятелство налага да бъде временно спряна дейността на изпълнителя на строителните дейности по проекта на Община Русе, докато не приключат изцяло строително-монтажните работи, предвидени за изграждане на ВиК инфраструктура в припокриващите се участъци. Поради тази причина Община Русе, в качеството си на възложител, инициира пред Управляващия орган на програма Интеррег VA Румъния-България процедура по удължаване крайния срок на проект „Инвестиране в пътната безопасност и подобряване  свързаността на Община Русе и Окръг Гюргево с транспортна мрежа TEN-T“. Срокът за удължаване е в процес на уточняване и зависи от предвидените графици за изпълнение на СМР от страна на изпълнителите на проекта на ВиК дружеството.

Очакваните за възстановяване суми по Исканията, планирани за погасяване на кредита са пряко зависими от СМР и би могло да не изпълнят предназначението си за погасяване на кредита в договорения срок. В края на м.05.2021г. е депозирано ново Искане за верифициране на разходи за СМР, но предвид ситуацията в национален план е налице риск да не бъде обработено до крайния срок за издължаване по договора за кредит – 25.07.2021г.

При условие, че Община Русе не успее да погаси кредита в договорения срок без да предприеме действия за удължаване на същия, общината ще търпи наказателна санкция, при която ще се приложи надбавка от 4% годишно.

В тази връзка предлагам на Общинския съвет да вземе решение за удължаване срока на погасяване на кредита от 12 месеца на 17 месеца. Заемите чрез Фонд ФЛАГ ЕАД са изключени от ограниченията на чл.17а от ЗОД и чл.32 от ЗПФ и е налице принципно съгласие и готовност от страна на ФЛАГ ЕАД за анексиране на договора в частта на срока за погасяване.

Предвид гореизложеното, Общинския съвет трябва да измени т. 1 от Решение № 188, прието с Протокол № 10 от 18.06.2020г. във връзка с  Поемане на дълг чрез Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ ЕАД за осигуряване на финансови средства за изпълнение на Проект “Инвестиране в пътната безопасност  и подобряване на свързаността на Община Русе и Окръг Гюргево с транспортна мрежа TEN-T“, с код: ROBG-418 по Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014-2020, в частта  „Срок на погасяване“, както следва:

Срок на погасяване – до 17 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.

Кметът на Община Русе трябва да подпише Анекс към договора за кредит №1184 от 24.08.2020г., както и да извърши необходимите правни и фактически действия за изпълнение на решението, като всички останали условия по договора се запазват.

сн. Архив

Сподели:

Още новини от деня