съдебна-палата-площад-свобода-Часовника

Прокурорската колегия изпълняваща функциите на Висш прокурорски съвет поощри Искра Попова – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Русе

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, която, на основание § 23, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на КРБ (обн. в дв бр.106/22.12.2023 г.), изпълнява функциите на Висш прокурорски съвет поощри, на основание чл. 303, ал. 2 т. 2, б. „а“ и ал. 3, т. 1, във връзка с чл. 304, ал. 1 от ЗСВ, Искра Попова – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Русе, с отличие „личен почетен знак първа степен – златен“ и парична награда в размер на 1500 лв., за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

Следовател Попова е поощрена по предложение от окръжния прокурор на Окръжна прокуратура – Русе Георги Генов. Тя има над 25 години юридически стаж като следовател в Окръжен следствен отдел – Русе. В предложението е посочено, че Искра Попова се отличава със житейска и професионална зрялост, практически и теоретични знания и умения, ползва се с доверието на своите колеги и разследва едни от най-значимите дела в ОСО – Русе.

С решение от днес, Искра Попова е освободена, на основание чл. 160, във връзка с чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ – навършване на 65-годишна възраст, от заеманата длъжност „следовател“, считано от 07.02.2024 г.

Сподели: