темида съд дело

Прокурорската колегия на ВСС избра Яна Илиева за административен ръководител на Районна прокуратура – Русе

Време за прочитане: 2 мин.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет единодушно с 10 гласа „за“ избра за втори мандат Яна Генчева Илиева за административен ръководител на Районна прокуратура – Русе.

Прокурор Илиева има над 20 години юридически стаж. Професионалната ѝ кариера започва като младши прокурор в Районна прокуратура – Бяла, с решение на ВСС по протокол № 36/31.10.2001 г. е преназначена на длъжност „прокурор“ в Районна прокуратура – Бяла и изпълнява тази длъжност от 01.11.2001 г. до 16.11.2005 г., когато е преместена на длъжност „прокурор“ в Районна прокуратура – Русе. С решение на ВСС по протокол № 53/19.11.2014 г. е определена за „административен ръководител – районен прокурор“ на Районна прокуратура – Русе.

Според Концепцията за стратегическо управление на Районна прокуратура – Русе създадените изключително добри и положителни практики в трябва да бъдат запазени и доразвити, за да се запазят положителните резултати в работата. Основен приоритет ще бъде своевременното приключване на досъдебните производства със срок на разследване над 2 години; . създаване на необходимата организация на работа на Териториално отделение – Бяла към Районна прокуратура – Бяла, както и осигуряване на плавен преход в работата на администрацията на двете прокуратури и организацията на обмена на документооборота. Ще продължат усилията за увеличаване броя на бързите производства, тъй като ефективността на постановените осъдителни съдебни актове по този вид особени производства е най-осезаема и резултатна за обществото. Ще продължи и постоянният контрол за спазването на процесуалните срокове за провеждане на разследването и действието във времето на мерките за процесуална принуда, извършването на ежеседмични проверки в разработения регистър на досъдебните производства и ще се проявява необходимата взискателност към наблюдаващите прокурори и разследващите органи по конкретни дела.

Ще се осъществява ежеседмичен контрол в Електронния регистър за сроковете по чл. 368, ал. 1 от НПК и чл. 234, ал. 8 от НПК с оглед недопускане прекратяване на делото от съда по искане на обвиняемия и нарушаване правата на гражданите, заради действие на мерки за процесуална принуда извън законовите срокове.

Кандидатурата на прокурор Илиева бе подкрепена от Гергана Мутафова, която сподели лични впечатления и заяви, че представената концепция е „много добре структурирана“. Отчетено бе, че проблемите на районната прокуратура са ясно изложени, предложените цели и мерки са точни и важни, а прокурор Илиева притежава добър административен опит и умения „да създаде добър микроклимат“.

Сподели:

Още новини от деня