Прокурорската колегия на ВСС преназначи прокурор от Военно-окръжна прокуратура – София в Окръжна прокуратура – Русе

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, която, на основание § 23, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на КРБ (обн. в ДВ бр.106/22.12.2023 г.), изпълнява функциите на Висш прокурорски съвет, на основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ, закри 1 щатна длъжност „прокурор“ във Военно-окръжна прокуратура – София и я разкри в Окръжна прокуратура – Русе, считано от датата на встъпване в длъжност на преназначения магистрат. Колегията преназначи, на същото основание, Христо Матев – прокурор във Военно-окръжна прокуратура – София, на длъжност „прокурор“ в Окръжна прокуратура – Русе, считано от 01.03.2024 г.

Решенията на прокурорската колегия могат да бъдат обжалвани пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването им.

Сподели: