община бяла

Променена е Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Бяла

Общински съвет – Бяла прие Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Бяла, Област Русе, както следва:
§1. Чл. 8, ал. 4 се изменя и допълва така:
“(4) При концесия данъчно задължен е концесионерът. При концесия за добив данъчно задължено лице е собственикът, с изключение на случаите, при които в полза на концесионера е учредено вещно право на ползване върху поземления имот или съответната част от него.”
§2. В Чл. 11 се създава нова алинея 3, както следва:
“(3) За недвижимите имоти, придобити през текущата година, данъкът се заплаща в сроковете по ал.1, а в случаите, в които придобиването е след изтичане на сроковете по ал.1, данъкът се заплаща в двумесечен срок от датата на придобиването на имота.”
§3. В чл. 41 се правят следните изменения и допълнения:
1. алинея 4 се изменя и допълва така:
“(4) Данъкът за триколесно превозно средство, определено в чл. 4 от Регламент (ЕС) № 168/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2013 г. относно одобряването и надзора на пазара на дву-, три- и четириколесни превозни средства (OB, L 60/52 от 2 март 2013г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 168/2013“ на базата на общото тегло в размер, както следва:
1. до 400 кг включително – 6 лв.
2. над 400 кг – 9 лв.”
2. алинея 8 се изменя така:
“(8) Данъкът за специализирани строителни машини (бетоновози, бетон-помпи и други), автокранове и други специални автомобили, без тролейбусите, е в размер от 75 лв.”.
3. алинея 9 се изменя така:
“(9) Данъкът за автокранове с товароподемност над 40 тона е в размер 150 лв.”
4. алинея 12 се изменя и допълва така:
“(12) Данъкът за моторни шейни и четириколесни превозни средства, определени в чл. 4 от Регламент (ЕС) № 168/2013 е в размер 75 лв.”
§4. Създава се нов §13 в “ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ“, както следва:
“§13. Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Бяла, Област Русе е приета с Решение №……….. по протокол № …… от ………….. на Общински съвет Бяла и влиза в сила от датата на приемането й”.

Сподели:

Още новини от деня