Променена е Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост в Община Бяла

Променена е Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост в Община Бяла

Общинските съветници в Бяла одобриха днес Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост в Община Бяла.

Основна причина, налагаща промените в цитираната наредба са извършените анализи от Общинската администрация през 2020 година на достигнатите цени на наемите на земеделските земи след проведени търгове въз основа на сключените договори за наем през предходната година. Съгласно § 2е, ал. 1 от ЗСПЗЗ размерът на средното годишно рентно плащане за съответното землище от общината за предходната година се определя в левове за декар от комисия, назначена със заповед на директора на областната дирекция „Земеделие“, въз основа на данни, предоставени от съответната общинската служба по земеделие, за средната стойност на рентните вноски, изчислена на база повече от половината договори, вписани в службата по вписванията и регистрирани в общинската служба по земеделие. Със Заповед № 46-161/21.03.2019 г. на Министъра на земеделието, храните и горите относно процедура по отдаване под наем или аренда на земеделски земи от държавния поземлен фонд /ДПФ/ за землището на Община Бяла са определени начални тръжни цени за отдаване под наем на земеделски земи за стопанската 2019-2020 г. в размер на 66,00 лв. на декар без да се взема предвид категорията на земята.
В чл. 71, ал. 2 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост в Община Бяла, Област Русе, са определени базисните наемни цени за отдаване на земеделска земя-общинска собственост на декар за година в зависимост от предназначението и категорията на земята. Последно годишните наемни цени за отдаване на земеделските земи са актуализирани с приемането на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата, приета с Решение №32 по Протокол №5 от 29.12.2015 г. на Общински съвет- Бяла, като тогава цената за отдаване на земеделски земи е променена на 50,00 лв.
Във връзка с прецизирането и актуализирането на началните наемни цени за земеделски земи от ОПФ, определени на декар за година, се налагат изменения в Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост в Община Бяла, Област Русе, като цената за отдаване на земеделски земи бъде променена от 50,00 лв. на
60,00 лв. Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и
за разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост в Община Бяла, Област Русе е разработен на основание чл.8, ал.2 от Закона за общинската собственост, а предлаганите изменения и допълнения в нея са съобразени с действащото законодателство и с наредбите на
Общински съвет –Бяла.

Сподели:

Още новини от деня