Променена е Наредба № 1 за опазване на околната среда на територията на Община Бяла

Общинските съветници в Бяла промениха Наредба № 1 за опазване на околната среда на територията на Община Бяла. С нея се регламентира осъществяването на контрол върху състоянието на околната среда на територията на община Бяла. Контролът се състои в наблюдението на качествата на компонентите на природната среда и регистрирането на измененията в тях, както и в наблюдението на източниците на тези изменения по отношение на: опазване чистотата на въздуха, опазване на питейните води, поречията на реките и водните обекти, земите и почвите, опазване на биологичното разнообразие, горите и защитените територии, отглеждането на домашни животни и животни-домашни любимци, поддържане и опазване на чистотата в населените места и извън селищните територии, тишината и спокойствието на гражданите. С наредбата се уреждат обществените отношения, определят се правата и задълженията на всички физически лица, които живеят или временно пребивават на територията на Общината и юридически лица, които осъществяват дейност на територията на Общината.

Липса на местна подзаконова регламентация за уреждане на обществените отношения в тази сфера в съответствие с действащата законодателна уредба и поддържане и възстановяване на санитарно – хигиенното състояние в населените места направи наложително приемането на тази наредба.

Освен това при извършена проверка от Районна прокуратура е установено, че с наредбите на Общинските съвети, съобразно вмененото им задължение на чл.3, ал.5 от Закона за защита на шума в околната, са налице нарушения на текстовете от съответните наредби, като е съобразена и посочената в Указанието на АП-Велико Търново и съдебна практика. С оглед на това по предложение на Районна прокуратура- Бяла и в съответствие със Закона за защита от шума в околната среда (ЗЗШОС) и Закона за опазване на околната среда систематичното място на разпоредбите на Глава П, Раздел I „Спазване на общественото спокойствие и морал” (чл. 2- 4) от Наредба за поддържане и осигуряване на обществения ред, безопасностга на движението, опазване на общественото и личното имущество и чистотата на територията на Община Бяла, свързани с шума, следва да е в наредба за опазване на околната среда на територията на Община Бяла- раздел“Шум”. Тези норми също следва да обхванат и тези, които по силата на чл.3, ал.5 от ЗЗШОС Общински съвет следва да въведе- шума от домашни дейности и шум от съседи в жилищни сгради, съобразявайки ги с чл.4, ал.4 от Наредба № 6 от 26.06.2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението относно часовите параметри. Тези норми са единствено и само в правомощията на Общински съвет по силата на цитираната разпоредба относно регулирането на шума. С оглед на това нормите на чл. 2- 4 от Наредба за поддържане и осигуряване на обществения ред, безопасностга на движението, опазване на общественото и личното имущество и чистотата на територията на Община Бяла са отменени.

С новата Наредба се определи местоположението и изграждането на помощни и лични стопанства, определяне на допустимия брой животни за отглеждане в населените места, спазване на изискванията за промишлено отглеждане на животни и птици, спазване на санитарно – хигиенните изисквания определени в държавните нормативни актове, осъществяване на превантивен контрол на незамърсяване на водите, въздуха, почвите и биоразнообразието, съблюдаване за недопускане на дискомфорт на жителите в община Бяла.

Приемането на Наредбата ще доведе до подобряване чистотата на атмосферния въздух, опазване на почвите от изтощаване, съхраняване на екосистемите, запазване на ландшафта и предотвратяване на стопански щети, запазване и защитаване на всички видовете от дивата флора и фауна, местообитанията на видовете и природните местообитания с присъщото им биологично разнообразие, регламентиране на праховите и шумови норми, на територията на Община Бяла.

Сподели: