Общините Сливо поле

Променена е Наредба № 11 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Сливо поле

Общински съвет – Сливо поле прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба №11 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Сливо поле, както следва:

§ 1. В Чл. 2 се добавят нови т. 8 и т. 9:

    8. данък върху таксиметров превоз на пътници;

   9. други местни данъци,определени със закон.

§ 2. В Чл. 7, ал. 1 думите „сгради и поземлени имоти“ се заменят с „поземлени имоти, сгради и самостоятелни обекти в сгради“, а накрая след думата „територията“ се добавя изразът „и след промяна на предназначението на земята, когато това се изисква по реда на специален закон.“

§ 3. В Чл. 9 след думите „вещно право“ се добавя „на ползване“.

§ 4. В Чл. 10:

а) в ал. 1, т. 4 думите „в офиси на „Изипей“ АД в цялата страна“ се заменят с „в пощенските клонове на Български пощи в цялата страна“

б) в ал. 2 след думите „вещно право“ се добавя „на ползване“.

§ 5. В Чл. 11:

а) в ал. 1 думите „от 1 март“ се заличават, а думите „30 октомври“ се заменят с „31 октомври“;

б) в ал. 2 думите „от 1 март“ се заличават.

§ 6. В Чл. 19 се създава ал. 3:

(3) В случай, че е установено деклариране на повече от едно основно жилище, облекченията по ал. 1 и 2 не се прилагат и данъкът, определен по чл. 15, се дължи в пълен размер за всяко от жилищата и за периода, в който едновременно са декларирани като основни жилища.“

§ 7. Чл. 20 се изменя така:

„Чл. 20. Данъкът върху недвижимите имоти се определя по реда на чл. 14, чл. 15, ал. 4, 6, 7 и чл. 51, ал.1 от Закона за местните данъци и такси.“

§ 8. В Чл. 30:

а) досегашният текст става ал. 1;

б) създава се ал. 2:

(2) На основата на данъчната оценка, послужила за определяне на данъка по ал. 1, служителят в общинската администрация определя дължимия годишен данък и го съобщава на всеки наследник или заветник.“

§ 9. В Чл. 37, ал. 2 текстът „а в останалите случаи – в двумесечен срок от получаване на имуществото, след подаване на декларация по чл. 49, ал. 3 от Закона за местните данъци  и такси“ се заличава.

§ 10. Чл. 40 се изменя така:

„Чл. 40. (1) Размерът на данъка се определя от служител на общинската администрация въз основа на данни от регистъра на пътните превозни средства, поддържан от Министерството на вътрешните работи, и се съобщава на данъчно задълженото лице.

(2) Алинея 1 не се прилага, когато:

1. пътното превозно средство е придобито по наследство;

2. пътното превозно средство е собственост на повече от едно лице;

3. собственикът на пътното превозно средство няма постоянен адрес, съответно седалище на територията на страната;

4. са налице основания за предявяване право на освобождаване от данък.

(3) Собствениците на превозни средства, които са с постоянен адрес или със седалище в община Сливо поле, с изключение на случаите по ал. 1, декларират пред община Сливо поле притежаваните от тях превозни средства в двумесечен срок от придобиването им.“

§ 11. В Чл. 41:

а) алинея 1 се изменя така:

(1) За леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т годишният данък се състои от два компонента – имуществен и екологичен като:

1. имущественият компонент се определя от стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя, коригирана с коефициент в зависимост от годината на производство на автомобила, както следва:

– в зависимост от мощността на двигателя:

а) до 55 kw включително – 0.34 лв. за 1 kw;

б) над 55 kw до 74 kw включително – 0.54 лв. за 1 kw;

в) над 74 kw до 110 kw включително – 1.10 лв. за 1 kw;

г) над 110 kw до 150 kw включително – 1.23 лв. за 1 kw;

д) над 150 kw до 245 kw включително – 1.60 лв. за 1 kw;

е) над 245 kw – 2.10 лв. за 1 kw.

– коригиращият коефициент за брой на годините от годината на производство, включително годината на производство на автомобила е в следните размери:

а) над 20 години – 1,1;

б) над 15 до 20 години включително – 1;

в) над 10 до 15 години включително – 1,3;

г) над 5 до 10 години включително – 1,5;

д) до 5 години включително – 2,3.

2. екологичният компонент се определя в зависимост от екологичната категория на автомобила в следните граници:

– без екологична категория или с екологични категории „Евро 1“ и „Евро 2“ – 1,10;

– „Евро 3“ – 1,00;

– „Евро 4“ – 0,80;

„Евро 5“ – 0.60;

– „Евро 6“ и „ЕЕV“ – 0,40.

б) в ал. 2 в текста преди т. 1 думите „леки автомобили“ се заменят с „леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т“;

в) в ал. 4 думата „триколка“ се заменя с „триколесно превозно средство“;

г) алинея 6 се изменя така:

(6) Данъкът за товарен автомобил с технически допустима максимална маса над 3,5 т, но не повече от 12 т, в размер на 10 лв. за всеки започнати 750 кг товароносимост.“

д) в ал. 8 думите „специализирани ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари“ се заличават;

е) в ал. 9 думите „специализирани ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари с товароподемност над 40 тона“ се заличават;

ж) алинея 12 става:

(12) Данъкът за моторни шейни е в размер 50 лв., а за четириколесни превозни средства, определени в чл.4 от Регламент (EС) №168/2013 в размер 30 лв.

з) алинея 14 става:

(14) Когато в регистъра по чл. 54, ал. 1 от Закона за местните данъци  и такси няма данни за екологичната категория на моторното превозно средство се приема, че превозното средство е без екологична категория.“

§ 12. В чл. 45:

а) алинея 1 се отменя;

б) алинея 2 се изменя така:

(2) За мотопеди и мотоциклети с мощност на двигателя до 74 kw включително и съответстващи на екологична категория „Евро 4“ данъкът се заплаща с 20 на сто намаление, а за съответстващите на екологични категории, по-високи от „Евро 4“ – с 60 на сто намаление от определения по чл. 41, ал. 3 данък.“;

в) алинея 3 се изменя така:

(3) За автобусите, товарните автомобили с технически допустима максимална маса над 3,5 т, влекачите за ремарке и седловите влекачи с двигатели, съответстващи на екологична категория „Евро 4“, данъкът се заплаща с 20 на сто намаление, а за съответстващите на „Евро 5“, „Евро 6“ и „ЕЕV“ – с 50 на сто намаление от определения по чл. 41, ал. 5, 6, 7 и 13 данък.“;

г) алинея 5 се отменя.

§ 13. В чл. 46:

а) в ал. 1 думите „от 1 март“ в изречение 1 и 2 се заличават, а думите „30 октомври“ се заменят с „31 октомври“.

§ 14. В чл. 47 се премахват думите „подал декларацията, а когато не е подадена такава“.

Сподели:

Още новини от деня