Променена е Наредба № 13 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Борово

Общински съвет – Борово гласува Наредба за изменение на Наредба № 13 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Борово, приета с Решение на Общински съвет-Борово № 327 по Протокол № 49/04.03.2003 година както следва:

§ 1.  Чл. 2, ал. 1, т. 3 се изменя така:

„За ползване на домашен социален патронаж и домашен помощник/домашен санитар“

§ 2. Наименованието на Раздел Трети от Глава Втора се изменя така:

„Такси за домове за социални грижи, лагери и други общински социални услуги“

§ 3. Чл. 23 от Наредбата се отменя.

§ 4. Чл. 25, ал. 1 от Наредбата се изменя така:

„Таксите по чл. 24 се събират и внасят в общинския бюджет до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се дължат“

§ 5. Чл. 25а се изменя така:

„Лицата, ползващи услуги, но незаплатили месечните такси по  чл. 24 повече от два календарни месеца, следващи месеца, за който се дължат, получават услуги от общината след ликвидиране на задължението“.

§ 6. Чл. 51а се изменя така:

„Пряка отговорност за изпълнение на чл. 25а носят длъжностните лица, предоставящи услуги, и ръководителите на съответните заведения“.

            § 7.   § 4. от Допълнителните разпоредби се изменя така:

За ползване на социални услуги, ползвателите предоставят на длъжностните лица в периода от 01-31.01. ежегодно удостоверение за липса на задължения по ЗМДТ към община Борово. До края на месец февруари длъжностните лица, отговорни за съответната услуга, предоставят информация на Кмета на общината.“

II. Така приетата Наредба на основание чл. 78, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс да се разгласи чрез публикуване на интернет страницата на Община Борово.

III. Наредбата за изменение влиза в сила от деня на обнародването ѝ по начина, посочен в т. II.

IV. Общински съвет-Борово възлага на Кмета на Община Борово да отрази приетите изменения в Наредба №13 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Борово.

Сподели: