Променена е Наредба № 13 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Борово

На 17.11.2023 година /петък/ на интернет страницата на Община Борово, Област Русе е публикуван Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Борово. Процедурата е инициирана от Директора на Общинско предприятие „Горски фонд и чистота“, който е представил в деловодството на Община Борово две докладни записки – Докладна записка с вх. № 53-04-19/27.09.2023 година и Докладна записка с вх. № 53-04-18/27.09.2023 година. С Докладна записка с вх. № 53-04- 18/27.09.2023 г. се предлага изменение на чл. 48, т. 12а от Наредба № 13. С Докладна записка с вх. № 53-04-19/27.09.2023 г. се предлага създаването на нова услуга –
„транспортиране и депониране на смесени битови отпадъци на един контейнер 1,1 м³ за индивидуално временно ползване“.

Във връзка с това Кметът на общината състави и внесе Проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Борово, който беше публикуван на интернет страницата на общината на 17.11.2023 година, заедно с мотивите по чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове. Проектът предвижда изменение и допълнение на чл. 48, т. 12а, както и създаване на нова точка 12в към чл. 48 от наредбата.

Така публикуван, Проектът за изменение и допълнение на Наредба № 13, определя срок за провеждането на обществени консултации – 30 дни (чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове). Срокът за провеждането на обществените консултации е изтекъл на 17.12.2023 година /неделя/, като за постъпилите предложения се състави справка по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове. За посочения срок в деловодството на Общински съвет-Борово е постъпило 1 предложение. Предложението е внесено от Директора на Общинско предприятие „Горски фонд и чистота“. Предлага се създаването на нова услуга: „отсичане на дървета в имоти – частна собственост п о заявление на граждани и юридически лица“.

Разпоредбите на чл. 8 от Закона за нормативните актове и чл. 76, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс посочват, че общинските съвети притежават нормотворческата компетентност да уреждат съобразно нормативните актове от по-висока степен неуредени от тях обществени отношения с местно значение.

Съгласно чл. 9 от Закона за местните данъци и такси общинският съвет приема наредба за определянето и администрирането на местните данъци и такси и цени на услуги. Член 6, ал. 2 от същия закон посочва, че за всички услуги, които не са посочени изрично в чл. 6, ал. 1, общинския съвет определя цена. Местното самоуправление се изразява в правото и реалната възможност да се решават самостоятелно всички въпроси от местно значение, предоставени на органите на местната власт, относно местните такси, както посочва чл. 17, ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация. Съгласно чл. 77 от Административно процесуалния кодекс компетентният орган издава нормативния административен акт, след като обсъди проекта заедно с предоставените становища, предложения и възражения.

Общински съвет – Борово прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Борово, както следва: § 1. Член 48, т. 12а от наредбата се изменя и придобива следния вид: „За предоставянето на 1 бр. контейнер 4 м³ със строителен отпадък:

 • за гр. Борово– 62, 65 лв./бр.
 • за с. Волово – 91,49 лв./бр.
 • за с. Брестовица – 105,76 лв./бр.
 • за с. Обретеник – 128,25 лв./бр.
 • за с. Екзарх Йосиф – 147,24 лв./бр.
 • за с.Горно Абланово – 169,67 лв./бр.
 • за с. Батин – 202, 37 лв./бр.“
  § 2. Създава се нова т. 12в към член 48 от наредбата със следното съдържание:
  „За транспортиране и депониране на смесени битови отпадъци на един
  контейнер 1,1 м³ за индивидуално временно ползване:
 • за гр. Борово – 35,41 лв./бр.
 • за с. Волово – 41,33 лв./бр.
 • за с. Брестовица – 42,34 лв./бр.
 • за с. Обретеник – 37,02 лв./бр.
 • за с. Екзарх Йосиф – 41,06 лв./бр.
 • за с.Горно Абланово – 38,61 лв./бр.
 • за с. Батин – 46,18 лв./бр.“
  § 3. Създава се нова т. 27 към член 48 от наредбата със следното съдържание:
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ
  24
  „За отсичане на дървета в имоти – частна собственост по заявление на
  граждани и юридически лица – 36,77 лв./ч.“
Сподели: