Променена е Наредба № 16 за определяне на реда за управление на горските територии – общинска собственост

Общински съвет – Иваново прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 за определяне на реда за управление на горските територии – общинска собственост:

§ 1. В раздел III „Разпореждане с горските територии на Общината“, чл. 12, ал.7 се изменя, както следва:

„(7) Договорът по ал.6 влиза в сила от датата на вписването му в Агенция по вписванията гр. Русе.“

§ 2. В раздел IV „Стопанисване на общинските горски територии“, чл.18, ал.2, т.1 се изменя, както следва:

„1. Насаждението да е маркирано, освен при провеждане на сеч без материален добив, главосечна сеч, както и сеч в насаждения по чл. 88, ал. 5 ЗГ;“

§ 3. В раздел IV „Стопанисване на общинските горски територии“, чл. 18, ал. 3, т.1 се изменя, както следва:

„1. Провеждането на гола сеч във всички гори с изключение на тополовите, върбовите и нискостеблените гори;“

§ 4. В раздел IV „Стопанисване на общинските горски територии“, чл. 18, ал. 3, се добавя т. 5, както следва:

„5. провеждането на гола сеч в липовите гори на площ, по-голяма от 2 хектара.„

§ 5. В раздел IV „Стопанисване на общинските горски територии“, чл.18, ал.5, т.3 се изменя, както следва:

„3. Усвояване на дървесина, повредена вследствие на биотични или абиотични въздействия;“

§ 6. В раздел IV „Стопанисване на общинските горски територии“, чл.18, ал.5, т.9 се отменя изцяло.

§ 7. В раздел IV „Стопанисване на общинските горски територии“, чл.18, ал.6 се изменя, както следва:

„(6) Сечите в горските територии – общинска собственост, както и такива, предоставени за управление по силата на договор, се провеждат въз основа на писмено позволително по образец, издадено от оправомощено от кмета на Община Иваново лице с висше лесовъдско образование, регистрирано в Публичния регистър за упражняване на лесовъдска практика.

§ 8. В раздел IV „Стопанисване на общинските горски територии“, чл.18, ал.7 се допълва, както следва:

„(7) Позволителното за сеч се издава на лице, вписано в публичния регистър за упражняване на лесовъдска практика, при условията и по реда, установени в Наредба.“

§ 9. В раздел IV „Стопанисване на общинските горски територии“, чл.18, ал.8, се изменя, както следва:

„(8) Лицето по ал. 7, на което е издадено позволителното за сеч, упражнява контрол и взема мерки за предотвратяване и спиране на незаконни действия по извършването на добива на дървесина, както и на транспортирането на остатъците от сечта, по ред, определен с Наредба № 1 от 30.01.2012 г. за контрола и опазването на горските територии, до освидетелстване на сечището.“

§ 10.  В раздел IV „Стопанисване на общинските горски територии“, чл. 19, ал.1, се изменя и допълва, както следва:

„ (1) При годишното планиране на насажденията за сеч приоритет имат насаждения:

1. в които сечта от предходната година не е приключила;

2. с влошено санитарно състояние;

3. с напреднал възобновителен процес;

4. с пълнота, по-голяма от 0,8, за провеждане на отгледни сечи;

5. за провеждане на отгледни сечи до склопяването им;

6. в които са планирани дейности по опазване от пожари.“

§ 11.  В раздел V „Ползване на дървесина и на недървесни продукти“, чл. 20, ал. 2 се изменя, както следва:

„(2) Ползванията от горските територии на Общината са възмездни, с изключение на тези, които са изрично уредени в закон като безвъзмездни.“

§ 12. В раздел V „Ползване на дървесина и на недървесни продукти“, чл.21, ал.2 се изменя, както следва:

„(2) Добивът на дървесина от горските територии – общинска собственост, се извършва от търговци, регистрирани в публичния регистър по чл. 241, ал. 1 от ЗГ, с изключение на случаите, когато се извършва от физически лица, закупили стояща дървесина на корен за лична употреба от общински гори без право на продажба.“

§ 13. В раздел V „Ползване на дървесина и на недървесни продукти“, чл. 21, ал. 7, т. 4 се изменя, както следва:

„4. Принудителни сечи.“

§ 14. В раздел V „Ползване на дървесина и на недървесни продукти“, чл. 24, ал. 4 се изменя, както следва:

(4) Годишният план по ал. 1 се изготвя и одобрява с решение на Общинския съвет по предложение на кмета на Община Иваново и се публикува на интернет страницата на Общината в срок до 15 дни от одобряването му.“

§ 15. В раздел V „Ползване на дървесина и на недървесни продукти“, чл. 24, ал. 5 се изменя, както следва:

(5)  Процедурите за възлагане на добива и за продажба на дървесина се провеждат при наличие на изготвен, одобрен и публикуван годишен план по ал. 1 на Общината.“

§ 16. В раздел V „Ползване на дървесина и на недървесни продукти“, чл. 24 се добавя нова ал. 6, както следва:

(6) Всяка промяна на годишния план се одобрява с решение на Общинския съвет по предложение на кмета на Общината.“

§ 17. В раздел V „Ползване на дървесина и на недървесни продукти“, чл. 26, ал. 1, т. 3 се допълва, както следва:

„3. чрез издаване на позволително за ползване на недървесни горски продукти за съответната календарна година.“

§ 18. В раздел VI „Паша в горските територии“ чл. 31, ал.1 се допълва, както следва:

„(1) Ежегодно, до края на м. февруари, кметът на Общината издава заповед, в която се посочват горските територии, собственост на Община Иваново, в които е забранена пашата на селскостопански животни. Заповедта се обявява на видно място в сградата на Общината, съответното кметство или населено място и се публикува на интернет страницата на Община Иваново.“

§ 19. В раздел VI „Паша в горските територии“ в чл. 31 се добавя нова ал. 4, както следва:

„(4) В срок до 10 март заповедта по ал. 1 се предоставя в Регионална дирекция по горите – гр. Русе и Регионална инспекция по околната среда и горите – гр. Русе.“

§ 20. В раздел VIII „Достъп до горите на Общината“, чл. 40, ал. 2 се допълва с нова т. 4, както следва:

„4. Документ, издаден от управителя на горското сдружение по чл. 183 от Закона за горите без заплащане на такса – когато дейността се извършва от сдружението или е възложена от сдружението за територията, стопанисвана от него.“

§ 21. В раздел VIII „Достъп до горите на Общината“, чл. 40, ал. 4 се допълва, както следва:

(4) Собствениците или ползвателите на имоти, за чието ползване е необходимо преминаването с товарни превозни средства и пътни превозни средства с животинска тяга по горски пътища, получават разрешение за движение по конкретните пътища от кмета на общината, кметството или кметския наместник по местонахождението на имота, или от управителя на горското сдружение от чл. 183 от Закона за горите.

§ 22. В раздел VIII „Достъп до горите на Общината“ в чл. 40 се добавя нова ал. 12, както следва:

(12) Товарните превозни средства, транспортиращи дървесина и недървесни горски продукти, както и мобилните обекти по чл. 206 от Закона за горите, трябва да бъдат снабдени с изправни и функциониращи устройства за позициониране и проследяване на движението им (GPS). Редът за предоставяне на достъп до информацията за движението за превозните средства се определя с наредба по ал. 11.“

§ 23. В раздел VIII „Достъп до горите на Общината“ в чл. 40 се добавя нова ал. 13, както следва:

(13) Когато превозните средства по ал. 1 преминават през земеделски територии, лицето, на което е издаден документ по ал. 2, т. 1, 3 и 4, го представя на кмета на съответното населено място преди започване на дейността.“

§ 24. В раздел IX „Строителство в горските територии на общината, без промяна на предназначението. Учредяване на ограничени вещни права върху поземлени имоти в горските територии“ чл. 44, ал. 1 се изменя, както следва:

„(1) Строителство в горските територии на общината, без промяна на предназначението, се допуска само за изграждане на обекти по ал. 3 и се разрешава при условията и по реда на Закона за устройство на територията и на Наредба  № 5 от 31 юли 2014 г. за строителството в горските територии без промяна на предназначението им на Министъра на земеделието и храните и Министъра на регионалното развитие.“

§ 25. В раздел IX „Строителство в горските територии на общината, без промяна на предназначението. Учредяване на ограничени вещни права върху поземлени имоти в горските територии“,  чл. 44 ал. 3, т. 1 се отменя изцяло.

§ 26. В раздел IX „Строителство в горските територии на общината, без промяна на предназначението. Учредяване на ограничени вещни права върху поземлени имоти в горските територии“,  чл. 44 ал. 3, т. 3, б. „е“ се допълва, както следва:

е) Контролни горски пунктове, които не включват помещения за постоянно или временно обитаване, както и съоръжения за опазване на горите от пожари;“

§ 27. В раздел IX „Строителство в горските територии на общината, без промяна на предназначението. Учредяване на ограничени вещни права върху поземлени имоти в горските територии“, чл. 44 ал. 3 т. 4 се отменя изцяло.

§ 28. В раздел IX „Строителство в горските територии на общината, без промяна на предназначението. Учредяване на ограничени вещни права върху поземлени имоти в горските територии“ чл. 44 ал. 3 т. 5  се отменя изцяло.

§ 29. В раздел IX „Строителство в горските територии на общината, без промяна на предназначението. Учредяване на ограничени вещни права върху поземлени имоти в горските територии“ в чл. 44 ал. 3 се добавя нова т. 7, както следва:

„7. Съоръжения и обекти за реставрация и адаптация на недвижими археологични културни ценности.“

§ 30. В раздел IX „Строителство в горските територии на общината, без промяна на предназначението. Учредяване на ограничени вещни права върху поземлени имоти в горските територии“  чл. 45, ал. 2, т. 1 се изменя, както следва:

„1. Скица на имота или извадка за група поземлени имоти от кадастралната карта или от картата на възстановената собственост, извадка от кадастралния регистър на недвижимите имоти или от картата на възстановената собственост с данни за имотите и партиди за тях;“

§ 31. В раздел IX „Строителство в горските територии на общината, без промяна на предназначението. Учредяване на ограничени вещни права върху поземлени имоти в горските територии“  чл. 45, ал. 2, т. 3 се отменя изцяло.

§ 32. В раздел IX „Строителство в горските територии на общината, без промяна на предназначението. Учредяване на ограничени вещни права върху поземлени имоти в горските територии“  чл. 45, ал. 2 се добавя нова т. 4, както следва:

„4. Акт за предоставяне на статут на недвижима археологическа културна ценност, съгласно Закона за културното наследство.“

§ 33. В раздел IX „Строителство в горските територии на общината, без промяна на предназначението. Учредяване на ограничени вещни права върху поземлени имоти в горските територии“ чл. 45, ал. 4 се допълва, както следва:

(4) Не се изисква предварително съгласуване за учредяване право на строеж за изграждане на обекти по чл. 44, ал. 3, т. 3, букви “б” – “е”, както и на общински обекти от първостепенно значение по смисъла на ЗУТ.“

§ 34. В раздел IX „Строителство в горските територии на общината, без промяна на предназначението. Учредяване на ограничени вещни права върху поземлени имоти в горските територии“ чл. 46, ал. 1 се изменя, както следва:

(1) За учредяване право на строеж по чл. 44, ал. 3, т. 2, т. 3, буква „ж“, т. 6 и т. 7 върху поземлени имоти в горски територии – общинска собственост, се подава заявление по образец до кмета на общината, дал предварително съгласие за учредяване правото на строеж, комплектовано със следните документи.“

§ 35. В раздел IX „Строителство в горските територии на общината, без промяна на предназначението. Учредяване на ограничени вещни права върху поземлени имоти в горските територии“ чл. 46, ал. 1, т. 1 се изменя, както следва:

„1. Скица на имота от кадастралната карта или от картата на възстановената собственост, извадка от кадастралния регистър на недвижимите имоти или от картата на възстановената собственост с данни за имотите и партиди за тях или комбинирана скица, съдържаща същите данни;“

§ 36. В раздел IX „Строителство в горските територии на общината, без промяна на предназначението. Учредяване на ограничени вещни права върху поземлени имоти в горските територии“ чл. 49, ал. 1, т. 1 се изменя, както следва:

„1. Надземни и подземни проводи за хидротехнически съоръжения, водопроводи и канализации, въздушни и подземни електропроводи, кабели и други довеждащи и отвеждащи проводи на техническата инфраструктура, включително на прилежащите към тях съоръжения (шахти с площ от 15 кв. метра или стъпки с площ до 100 кв. метра на стълбове за въздушни електропроводи);

§ 37. В раздел IX „Строителство в горските територии на общината, без промяна на предназначението. Учредяване на ограничени вещни права върху поземлени имоти в горските територии“ чл. 49, ал. 2 се изменя, както следва:

(2) Сервитут върху поземлени имоти в горски територии може да се учреди за обслужване на надземни и подземни проводи за хидротехнически съоръжения, водопроводи и канализации, нефтопроводи, топлопроводи, газопроводи, нефтопродуктопроводи, надземни и подземни хидротехнически съоръжения за производство на електрическа енергия.“

§ 38. В раздел IX „Строителство в горските територии на общината, без промяна на предназначението. Учредяване на ограничени вещни права върху поземлени имоти в горските територии“ чл. 50, ал. 2, т. 1 се изменя, както следва:

„1. Скица на имота или извадка за група поземлени имоти от кадастралната карта или от картата на възстановената собственост, извадка от кадастралния регистър или от картата на възстановената собственост с данни за имотите и партиди за тях;“

§ 39. В раздел IX „Строителство в горските територии на общината, без промяна на предназначението. Учредяване на ограничени вещни права върху поземлени имоти в горските територии“ чл. 50, ал. 2, т. 3 се отменя изцяло.

§ 40. В раздел IX „Строителство в горските територии на общината, без промяна на предназначението. Учредяване на ограничени вещни права върху поземлени имоти в горските територии“ чл. 51, ал. 2, т. 1 се изменя, както следва:

„1. Скица на имота от кадастралната карта или от картата на възстановената собственост, извадка от кадастралния регистър или от картата на възстановената собственост с данни за имотите и партиди за тях, или комбинирана скица, съдържаща същите данни;“

§ 41. В раздел IX „Строителство в горските територии на общината, без промяна на предназначението. Учредяване на ограничени вещни права върху поземлени имоти в горските територии“ чл. 55, ал. 1, т. 3 се допълва, както следва:

„3. За извършване на теренни проучвания и консервация на археологически ценности – за срок не по-дълъг от три години.“

§ 42. В раздел IX „Строителство в горските територии на общината, без промяна на предназначението. Учредяване на ограничени вещни права върху поземлени имоти в горските територии“ чл. 56, ал. 2 се изменя, както следва:

„(2) Когато заявлението по ал. 1 е за горски територии – общинска собственост, към него се прилага скица на имота или скица-проект с координатите на точките, определящи границите на поземления имот от кадастралната карта или от картата на възстановената собственост, и оценка на имота, а когато правото на ползване се учредява за извършване на дейности, свързани с търсене и проучване на подземни богатства по реда на Закона за подземните богатства, и:“

§ 43. В раздел X „Управление и опазване на горските територии – собственост на Общината“ в чл. 59 се добавя нова ал. 6, както следва:

(6) Всяка промяна на определената форма за управление се извършва с решение на общинския съвет.“

Сподели:

Още новини от деня