Община Две могили с Коледна украса

Променена е Наредба № 3 за поддържане и осигуряване на обществения ред, опазване на собствеността и чистотата на територията на Община Две могили

Общински съвет – Две могили прие днес Наредба за изменение на Наредба № 3 за поддържане и осигуряване на обществения ред, опазване на собствеността и чистотата на територията на Община Две могили, област Русе.

Текстът на разпоредбата на чл. 32, т. 5 от Наредба №3 гласи: Забранява се „Влизането, преминаването или пускането на домашни животни от собственик или пастир през селскостопански земи с посеви, трайни или цветни насаждения, без да има право, като с това причинява вреди на селскостопанското имущество”, а съгласно т. 6 се забранява „Пускането на домашни животни без надзор от собственик или пастир в селскостопански земи с посеви, трайни или цветни насаждения”. В нормативен акт от по-висока степен – Закона за опазване на селскостопанското имущество, е налице процедура и разпоредба, уреждаща хипотези идентични с разпоредбите на Наредба №3 на Общински съвет.

В законодателството съществува забрана с наредба да се уреждат обществени отношения, уредени вече в нормативен акт от по-висока степен (чл. 75, ал. 2 и чл. 76, ал. 1 и ал.2 от АПК и чл.2, чл. 3, ал. 1, чл. 7, ал. 2 и чл. 8 от ЗНА). Законът е нормативен акт, който урежда първично или въз основа на Конституцията, обществени отношения, които се поддават на трайна уредба, според предмета или субектите в един или няколко института на правото или техни подразделения. Наредбата, като нормативен акт се издава за прилагане на отделни разпоредби или подразделения на нормативен акт от по-висока степен. Съгласно чл. 8 от Закона за нормативните актове всеки общински съвет може да издава наредби, с които да урежда съобразно нормативните актове от по-висока степен, неуредени от тях обществени отношения с местно значение. В случая обществените отношения свързани с опазване на селскостопанското имущество и реда за обезщетяване на причинените вреди, както и налагането на административнонаказателна отговорност на нарушителите се уреждат от Закона за опазване на селскостопанското имущество. Недопустимо е същите обществени отношения да бъдат преуредени в нормативен акт от по-ниска степен, какъвто е Наредба №3 на Общински съвет Две могили (Решение №8 от 27.01.2021 г. на Административен съд Русе по к.а.н.д. № 451/2020 г.), поради което се налага отмяна на тези текстове в Наредба №3.

За прилагане Приемането на Наредба за изменение на Наредба № 3 за поддържане и осигуряване на обществения ред, опазване на собствеността и чистотата на територията на община Две могили, област Русе не е необходимо разходването на допълнителни финансови средства.

С приемане на предложените изменения се очаква привеждане на разпоредбите на Наредба № 3 с нормативните актове от по-висока степен.

Предлаганата Наредба за изменение на Наредба № 3 за поддържане и осигуряване на обществения ред, опазване на собствеността и чистотата на територията на Община Две могили, област Русе е в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с тези на европейското законодателство.

Фактическо основание за приемането на Наредбата е необходимостта от синхронизиране на нормативната уредба с нормативните актове от по – висока степен.

Сподели: