информационен-център-две-могили

Променена е Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите, предоставяни на физически и юридически лица на територията на община Две могили

Общински съвет – Две могили прие Наредба за изменение на Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите, предоставяни на физически и юридически лица на територията на община Две могили, област Русе.

Причини, които налагат приемането на Наредба за изменение на Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите, предоставяни на физически и юридически лица на територията на община Две могили, област Русе:

В действащата Наредба № 5 не са предвидени такси за следните услуги: съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти на ветрогенератори, енергийни паркове и фотоволтаични централи І, ІІ и ІІІ категория; определяне размера на обезщетението при издаване на заповеди по чл. 192, 193, 194 от ЗУТ по реда на чл. 210 и 211 от ЗУТ и такса за ползване на общежитие.

Законовото основание за събиране на първите две такси се съдържа в § 3 от ДР на Закона за устройство на територията, съгласно който за съгласуване и одобряване на инвестиционен проект, за издаване на разрешение за строеж, протокол за определяне на строителна линия и ниво, акт за узаконяване, разрешение за ползване на строеж и за други административни и технически услуги по този закон се събират такси по Закона за местните данъци и такси.

По отношение на таксата за ползване на общежитие според чл. 31 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование за ползване на общежитие, осигурявано от училищата, които се финансират от общинския бюджет може да се събират такси при условията и реда на Закона за местните данъци и такси. Според чл. 6, ал. 1, б. „в“ от Закона за местните данъци и такси общините събират местни такси за ползване на общежитие. През 2022 г. бе завършен ремонтът на общежитието на ПГСС „К. А. Тимирязев“ гр. Две могили. В тази връзка е постъпил доклад с вх. № 1658 от 12.04.2023 г. от директора на училището, с който се
предлага приемане на размер на таксата за ползване на общежитие от външни лица в
размер на 15,00 лв. на легло за една нощувка.

 1. В Глава ІV се правят следните изменения и допълнения:
 2. Заглавието на Глава ІV се изменя така: „Такси за ползване на общежития и
  социални услуги, финансирани от общинския бюджет“
 3. Създава се нов чл. 28:
  „Чл. 28. За ползване на общежитие се заплащат следните такси:
 4. Учениците, които ползват общежитие, не заплащат такса.
 5. За ползване на общежитие от външни лица се заплаща такса в размер на 15,00
  лв. на легло за една нощувка.“
  § 2. В чл. 37 се правят следните допълнения:
 6. Създават се нови точки 30, 31, 32 и 33
Сподели: