община две могили

Променена е Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите, предоставяни на физически и юридически лица на територията на Община Две могили

Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите, предоставяни на физически и юридически лица на територията на община Две могили, област Русе е приета с Решение № 271/21.11.2008 г. на Общински съвет Две могили,
на основание чл. 6, ал. 1 от Закона за местите данъци и такси. Последното изменение на наредбата е от 2018 г. Със Закона за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси (обн. в ДВ бр. 98 от 2018 г.) бе променен текста на чл. 71, който урежда освобождаването от заплащане на такса битови отпадъци. Съгласно нормата на чл. 71 такса не се заплаща, когато услугите по събиране и транспортиране на битови отпадъци и дейностите по третирането им
не се предоставят от общината, когато имота е незастроен или не се ползва през цялата година, както и когато задължените лица са сключили договор за обслужване с лица с регистрационен документ по Закона за управление на отпадъците. Срокът за деклариране на
тези обстоятелства е изменен и е вече 31.10 на предходната година. Закона изисква в Наредбата за определяне и администриране на местните такси, приета от Общински съвет, да бъде определен ред за освобождаване от заплащане на таксата при описаните обстоятелства, както и да бъде утвърден образец на декларация. Това налага изменение на досега действащия чл. 18а от Наредба №5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите, предоставяни на физически и юридически лица на територията на община Две могили, област Русе.

За прилагане на Наредбата за изменение и допълнение на
Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите, предоставяни на физически и юридически лица на територията на община Две могили, не е необходимо разходването на допълнителни финансови средства.

С приемане на предложените изменения се очаква въвеждането
на ясен регламент относно реда и начина за освобождаване от заплащане на услугите по събиране и транспортиране на битови отпадъци и дейностите по третирането им, когато не се предоставят от общината, когато имота е незастроен или не се ползва през цялата година, както и когато задължените лица са сключили договор за обслужване с лица с регистрационен документ по Закона за управление на отпадъците.

Промените бяха приети сега от общинските съветници в Две могили.

Сподели:

Още новини от деня