Променена е Наредба № 5 определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите, предоставяни на физически и юридически лица на територията на Община Две могили

Определянето и администрирането на местните такси и в частност на таксата за битови отпадъци е предоставено на общинския съвет, съгласно разпоредбите на чл. 9 и чл. 66, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), който приема наредба за определянето и админстрирането на местните такси и цени на услуги. Таксата за битови отпадъци се определя в годишен размер за всяко населено място с решение на общински съвет, въз основа на одобрена план – сметка за разходите за всяка дейност, включваща разходите посочени в чл. 66, ал. 1 и ал. 2 от ЗМДТ.

Като подзаконов нормативен акт, наредбата на общински съвет за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги е приета от Общински съвет въз основа на законовата делегация по чл. 9 от ЗМДТ и съобразно разпоредбите на чл. 76, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс (АПК) и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) с Решение № 271/21.11.2008 г. на Общински съвет Две могили с последващи многобройни изменения и допълнения. Последното изменение на наредбата е от 2020 г. В съответствие с разпоредбата на чл. 26 от Закона за нормативните актове (ЗНА), проектът на Наредбата за изменение на Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите, предоставяни на физически и юридически лица на територията на Община Две могили, област Русе е публикуван на официалната интернет страница на общината на 10.11.2020 г. Срокът за предложения и становища по проекта е изтекъл на 11.12.2020 г. В нормативно предвидения срок не са постъпили предложения и становища.

Съгласно чл. 66 и чл. 67 от Закона за местните данъци и таксии чл. 11 от Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите, предоставяни на физически и юридически лица на територията на община Две могили, Общински съвет е органът, който определя годишния размер на таксата за битови отпадъци на всяко населено място, въз основа на одобрена план – сметка, включваща разходите за дейностите по събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до инсталации за третирането им, разходи за третиране на битови отпадъци и за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване. Размерът на таксата се определя за всяка услуга поотделноза календарна година. Размерът на таксата за битови отпадъци за всяко задължено лице е сумата от размера на таксата за всяка услуга по чл. 62 ЗМДТ, която се определя, като разходите за сметка на таксата за битови отпадъци за текущата година от план-сметката, се разпределят, като се приложи съответният начин за изчисление в зависимост от приетите от общинския съвет основи за услугите по чл. 62 от ЗМДТ.

При действащата на територията на Община Две могили система за събиране на отпадъци, точното отчитане на генерирания обем отпадък от всяко домакинство или лице е възможно, само когато домакинството или лицето е единствен ползвател на съответните съдове за отпадъци. Този метод би могъл да се приложи за не повече от 9% от населението на общината. Сметосъбирането за останалите 91 % може да бъде организирано само чрез съдове за групово ползване. В някои точки на територията на населените места са разположени определен брой съдове, които се ползват от съответната група домакинства в района. Често срещана практика е съдовете в определен квартал или улица да се ползват и от домакинства от съседен район, преминаващи от там. При групово ползване на съдовете за отпадъци, много често освен домакинства, ползватели са и офиси, магазини и др. При тази система на сметосъбиране видът и броят на ползвателите на определен съд е непостоянен и варира в много широки граници. От горното е видно, че при действащата система на сметосъбиране не е възможно отчитането на количеството отпадъци генерирано от всяко отделно домакинство или лице. В тази връзка съответно е невъзможно и определянето на таксата според генерираното количество отпадък. Предвид изложеното се явява невъзможно таксата битови отпадъци за жилищните имоти да се определя според количеството им. Следва да се приложи алтернативно предвидената възможност в чл. 67, ал. 5 от ЗМДТ и да се запази досега използваната основа за определяне размера на ТБО, а именно в определени промили върху данъчната оценка на имота. За услугата по поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания в общината е предвидена възможност да се определя в левове на брой ползватели на услугата в имота или разгъната застроена и/или незастроена площ, респ. пропорционално върху основа, определена от общинския съвет. Съгласно чл. 66, ал. 1, т. 3 ЗМДТ дейностите по предоставяне на тази услуга включват поддържане на чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковите и други територии от населените места и селищните образувания в общината, предназначени за обществено ползване. Като се вземе предвид, че общината се посещава и от граждани, които не живеят на територията ѝ, но се явяват ползватели на услугата, практически е невъзможно, а и противоречиво на духа и смисъла на закона определянето на тази такса да става в левове на ползвател на недвижим имот. Изложеното до тук относно промяна на основата за определяне на таксата, важи и за този компонент от нея, поради която е целесъобразно да се запази досега използвания начин в промил върху данъчната оценка за жилищни имоти на граждани и предприятия. С аналогични мотиви през 2017 г. Общински съвет Две могили е запазил размера и основата, върху която се определя ТБО, приемайки последната редакция на чл. 13, ал. 2 от Наредба № 5.

Общински съвет Две могили е определил размера на такса битови отпадъци в чл. 13, ал. 2 от Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите, предоставяни на физически и юридически лица на територията на община Две могили последно изменян през 2017 г.), като по същество той не е променян от 2009 г. В рамките на този дълъг период от време (повече от десетилетие) са настъпили значителни промени както в нормативната уредба, така и в редица фактори, оказващи влияние върху формирането на размера на таксата. За сравнение следва да се посочи, че план-сметката за ТБО за 2009 г. е в размер на 312 346 лв. при минимална работна заплата в размер на 240 лв., без да са били дължими отчисления по Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и с функциониращо депо за твърди битови отпадъци на територията на Община Две могили.

В следващата сравнителна таблица са показани промените при планирането на приходите и разходите за ТБО по години:

Видно от направения анализ на очакваните приходи и предварителни разчети на необходимите средства за предоставяне на услугите по събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до инсталации и съоръжения за третирането им, третиране на битовите отпадъци и поддържане на чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии от населените места за обществено ползване в населените места на община Две могили за 2021 г., ако се запази сегашния размер на ТБО ще са необходими средства за дофинансиране в размер на 658 000 лв. В случай че бъде прието увеличението на размера на ТБО през 2021 г. ще са необходими средства в размер на 458 873 лв. за дофинансиране на дейностите по предоставяне на услугите по чл. 62 от ЗМДТ.

Тази значителна разлика между прогнозните разходи и очакваните приходи от такса битови отпадъци за следващата 2021 г., както и изложените мотиви по-горе относно промяна във факторите, влияещи върху формирането ѝ от 2009 г. до сега, като размер на минималната работна заплата, дължимите отчисления по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците, третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации в Регионално депо гр. Бяла, неминуемо налага повишаване размера ѝ.

Предлаганият проект за изменение на Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите, предоставяни на физически и юридически лица на територията на община Две могили е изготвен с цел привеждане на разпоредбите ѝ в съответствие с нормативен акт от по-висока степен, а именно Закона за местни данъци и такси. Друга цел, която се поставя с приемането ѝ е намаляване на разликата между прогнозните разходи и очакваните приходи от ТБО за предстоящата 2021 г., оптимизирането на разходите и ефективното им разходване. И въпреки предлаганото увеличение в размера на таксата за битови отпадъци за 2021 г., следва да се има предвид, че същият е определен при условията на чл. 8, ал. 3 от Закона за местните данъци и такси. Съгласно цитираната разпоредба, размерът на таксата може да не възстановява пълните разходи на общината по предоставяне на определена услуга, когато общинският съвет реши, че това се налага за защита на обществения интерес, като в този случай разликата между разходите и размера на таксата е за сметка на други общински приходи. Поради това предлаганото увеличение не покрива напълно недостига от средства, които се разходват за предлаганите услуги, защото прилагането на тази норма ще е в съответствие с принципа за социална и икономическа поносимост и ще създаде по-оптимални условия за събираемост на таксата.

За прилагането на измененията на нормативната уредба, предвидени с Наредбата за изменение на Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите, предоставяни на физически и юридически лица на територията на Община Две могили не е необходимо разходването на допълнителни бюджетни средства.

С приемане на Наредбата за изменение на Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, предоставяни на физически и юридически лица на територията на Община Две могили се очаква да бъдат постигнати целите, изложени в настоящите мотиви, а именно синхронизиране и усъвършенстване на подзаконовата нормативна уредба, както и повишаване и по-ефективно изпълнение на приходната част на бюджета на Община Две могили.

Предложеният Проект на Наредба за изменение на Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, предоставяни на физически и юридически лица на територията на Община Две могили е подзаконов нормативен акт, поради което съответствието ѝ с правото на Европейския съюз е предопределено от съответствието му с нормативните актове от по-висока степен и най-вече основния нормативен акт – Закона за местните данъци и такси, както и нормативните актове, свързани с нормативното уреждане на тези обществено отношения в общностното право. 

Сподели: